Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

uiet verbonden) stelde Waldeck voor, dat de Nationale Vergadering de regeering zou uitnoodigen de militaire macht van Pruisen ter bevrijding van de Oostenrijksche volksvertegenwoordiging en hoofdstad aan te wenden. Dit voorstel was echter zelfs deze radicale vergadering te kras; het werd dan ook niet aangenomen, maar na lange discussie werd besloten bij de Duitsche rijksregeering op spoedige en krachtige tusschenkomst in Oostenrijk aan te dringen. Maar toen de vergadering daarop uiteen wilde gaan, bleek de koninklijke schouwburg, waarin zij haar zittingen hield, omringd door een ontzaglijke volksmenigte, aan welke door de burgerwacht met moeite het binnendringen belet werd. Niet zonder levensgevaar konden de afgevaardigden die niet als democraten bekend stonden zich verwijderen.

Dit onwaardig tooneel was beslissend De koning kon er zich terecht op beroepen als op een bewijs, dat de vrijheid nu gevaar liep door het gepeupel. Den volgendon morgen bood het ministerie zijn ontslag aan; een ander generaal, graaf Brandenburg, een natuurlijke zoon van Frederik Willem II, trad in Pfuel's plaats. Daartegen kwam de meerderheid der vergadering in verzet; een votum van wantrouwen werd onmiddellijk door een deputatie aan deu koning medegedeeld , die weigerde er op te antwoorden, wat den Koningsberger democraat Jacoby tot den uitval verleidde: "het is het ongeluk der koningen, de waarheid uiet te willen hooren," een zeggen, dat hein bij de Duitsche democraten zijn leven lang den roem van een weergaloos patriot bezorgde.

Natuurlijk maakte een dergelijk optreden niet den minsten indruk. Het nieuwe ministerie, waarvan Manteuffel en Ladenberg de invloedrijkste leden waren, verscheen den 8slt'n November in de vergadering met een koninklijke boodschap, waarbij de vergadering verdaagd werd, om den 278ten niet te Berlijn, waar de vrijheid van spreken door het gepeupel bedreigd werd, maar te Brandenburg weder bijeen te komen.

De meerderheid weigerde dit bevel, dat in gewone omstandigheden volkomen constitutioneel kon geacht worden, op te volgen en besloot tegenstand te bieden. Zij kwam ook de volgende dagen bijeen. Maar reeds den 10dl'n, dus twee dagen daarna, trok het Pruisische gardekorps onder Wrangel Berlijn binnen en verklaarde deze laatste den bevelhebber der burgerwacht, dat hij geweld zou gebruiken, als niet binnen een kwartier de afgevaardigden de zaal verlaten hadden en de burger-

24

Sluiten