is toegevoegd aan je favorieten.

Geschiedenis van onzen tijd sedert 1848

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

den, tot clat de strijd met Sicilië opnieuw begon. Toen werd liet huichelen niet langer noodig geacht en de vertegenwoordiging ontbonden. Dadelijk daarna begon een reeks processen tegen bijna iedereen die als liberaal te boek stond, processen, die steeds met een veroordeeling eindigden eu die de beste mannen van het volk troffen. Met name werd ieder vervolgd die afgevaardigde was geweest. Wel werden zoo goed als geen doodvonnissen voltrokken; maar de behandeling, welke de veroordeelden ondervonden, bewees voldoende, hoezeer het absolutisme op wraak bedacht was. De reactie was in vollen gang.

Het uitdagend, bijna roekeloos optreden van Karei Albert, kan kwalijk verklaard worden, wanneer niet gelet wordt op hetgeen in Hon-1( garije gebeurd was. Wel wnren in Maart de Oostenrijkers nog meester ' van het noordwestelijk deel van het koninkrijk, maar reeds toen bleek, dat zij buiten staat waren hun overwinning te voltooien. De zwakheid der monarchie kwam duidelijk aan den dag en bijna zeker boezemde dit den koning moed in.

Maar hij had buiten Radetzky gerekend. Geen sterker tegenstelling bijna dan tusschen diens krachtvolle krijgvoering en de voorbeeldeloos slechte leiding van Windischgratz, die ook door zijn opvolgers niet goed kon worden gemaakt.

De beslissing bij Novara had vooreerst echter alleen gevolgen in Ttalië. Hoewel overwinnaar, kon Radetzky geeu enkel regiment missen, ot' iets doen om de nederlagen van de volgende maanden in Hongarije te voorkomen. Alleen eenige generaals kon hij afstaan, 't Was duidelijk dat daarmede misschien nieuwe tegenspoed belet, maar zeer zeker geenszins een spoedige, volkomene overwinning verzekerd kon worden. De kracht van Oostenrijk schoot kenlijk te kort. En om vele redenen, niet het minst ook om niet voor goed allen invloed in Duitschland te verliezen, was het noodzakelijk, althans in de oogen van Sohwarzenberg en diens partijgenooten, dat de strijd met Hongarije spoedig en voldingend beslist werd door de volkomen bedwinging der revolutie.

Van een compromis, dat de Oostenrijksche regeering, door zich den bijstand van alle gematigde elementen in Hongarije te verzekeren, in die dagen misschien nog had kunnen tot stand brengen, wilden Schwarzenberg en de hof- en generaals-partij niets weten. Zij eischten van haar tegenstanders volledige onderwerping. De benoeming van generaal Ilavnau tot opperbevelhebber met de meest uitgebreide volmacht,

Oostenrijk >eptKusland tgeii Honga■ye te hulp.