Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

met alle overlevering brak als de Jacobijnen ergens konden doen, dat daarenboven niet eens in staat was gebleken die staatkunde inet geweld door te zetten, was alleen aan strenge conservatieven en reactionnaire absolutisten sympathiek. Dat het zich nu in de armen van Rusland had geworpen, verwekte bij velen een zekere verontwaardiging en scheen daarenboven niet zonder gevaar, omdat de invloed van Rusland daardoor oveimatig groot werd. De sympathie voor de Hongaren zou zeker veel grooter en algemeener zijn geweest, wanneer dezen niet tot de uitroeping der republiek waren overgegaan en zoo zichtbaar geheel onder Kossuth's gezag waren geraakt, dat deze dictatoriale macht uitoefende. Over het algemeen was men sedert het vorige jaar afkeerig van alle radicalisme en van al wat naar een dergelijk revolutionnair handelen zweemde. Met name in Eugeland was dat het geval, waar het liberale ministerie Russell-Palmerston allerminst met Oostenrijk sympathiseerde en tegen Rusland haast vijandig overstond. Ook in frankrijk, hoe machtig daar de vrees voor de roode republiek ook was, golden beide eenigermate als natuurlijke tegenstanders. En niettegenstaande de Romeinsche expeditie, bleei de president beweren de zaak der vrijheid in Europa en bovenal het recht der zelfbestemming dei volken voor te staan. Maar verder dan sympathie gingen de gevoelens van volk of regeering in beide landen niet, en de pogingen der zendelingen van de Hongaren, om zelfs maar als vertegenwoordigers eener feitelijk bestaande regeering te worden erkend, waren volstrekt vruchteloos. ()ok de 1'orte waagde liet niet iets voor Hongarije te doen, al was zij heel weinig ingenomen met eeu Russische interventie, die haar stelling in Europa nog zwakker maakte. Zij wist uit het gebeurde in de Donauvorstendommen, hoe Rusland van dergelijke ondernemingen tot handhaving der orde tot zijn voordeel wist gebruik te maken. In Moldavië was het immers thans daardoor zoo goed als geheel meester. Van Duitschland of Italië was niets te hopen. Hongarije stond tegenover Oostenrijk en Rusland geheel geïsoleerd.

Dat isolement bestond ook materieel, Hongarije was geheel afgesloten van de buitenwereld; het kon niet den geringsten toevoer verkrijgen en moest voor zijn verdediging geheel uit de eigen hulpbronnen binnenslands putten. \'oor de wapening en uitrusting van het leger was dat erg genoeg; het was zeer de vraag, of men op den duur de in den strijd verbruikte voorraden zou kunnen aanvullen; zelfs de proviaudeeriug wekte bezorgdheid. Aan geld was altijd gebrek ge-

Sluiten