Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

keizer Nicolaas, die in persoon naar Polen gereisd en in Galicië gekomen was, het 80,000 man sterke hoofdleger van Paskiewitsch had geïnspecteerd, gaf hij den 15den Juni het bevel den aanval te beginnen. De Hongaren hadden met huil troepen de Karpatheu-passen bezet , maar waren nergens sterk genoeg tot ernstigen tegenstand. Hun aanvoerder Wysockij vond het raadzamer in de richting van Pesth terug te trekken. Opper-Hongarije viel zonder veel bloedstorten in de handen der Russen, die zich nu in de Theiss-vlakte uitbreidden en zelfs Debreczin bezetten. Paskiewitsch trok daarop zuidwestelijk in de richting van den Donau en bedreigde Pesth en de Hongaarsche hoofdmacht onder Görgei in den rug.

Deze had na de verovering van Ofen weinig kunnen doen ; slechts enkele gevechten van ondergeschikt belang waren geleverd. Thans, 16 Juni, ging hij tot den aanval over op de op het groote Donaueiland Schütt en aan de Waaglinie geposteerde Oostenrijkers onder Wohlgeinuth. De aanval had weinig succes, en toen hij den 208,en en 21s,en Juni herhaald werd, leden de Hongaren in de reeks gevechten, die men den slag bij Pered pleegt te noemen, aanzienlijke verliezen , zoodat Görgei den 228lcu tot den terugtocht gedwongen werd. Ondertusschen had Haynau, in wiens hoofdkwartier zich de jonge keizer van Oostenrijk in persoon ophield, aan den rechter-Donau-oever een aanzienlijke macht, 60,000 man, bijeengetrokken, waaronder 18,000 Russen , en veroverde daarmede den 28s,on de verschanste stelling bij Raab, welke slechts door 10,000 Hongaren verdedigd werd, die onder de muren van Komorn een toevlucht moesten zoeken. West-Hongarije was verloren; Görgei ried de regeering aan, Pesth te verlaten. Deze besloot hem met zijn leger terug te roepen en alleen Komorn, waar Klapka met een sterk garnizoen zou achterblijven, bezet te houden. Maar toen Görgei met veel moeite tot toestemming in dit plan was overgehaald, werd hij door Haynau den 3de" J uli zelf aangetast, en hoewel de daaruit volgende veldslag bij Acs niets besliste, werd de beweging niet uitgevoerd, wat tot groote oneenigheid onder de Hongaarsche legerbevelhebbers aanleiding gaf. Zelfs trachtte Kossuth, hoewel vruchteloos, Görgei af te zetten. Het gevolg was, dat er niets geschiedde om Pesth te dekken. Toen Görgei den llde" van uit Komorn een aanval op Haynau s veel sterker macht beproefde en terug werd geslagen, begreep hij echter zelf, dat er niets anders overschoot dan naar den Theiss terug te trekken. Pesth moest verlaten worden. De Hongaarsche regeering en

Sluiten