Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hij haar ook op allerlei andere wijze. Kenschetsend was de teruggave van het Pantheon aan den eeredienst; het "mausoleum der groote mannen" werd weder de kerk der Heilige Geuoveva, de bekende schutsheilige van Parijs.

Nog meer misschien dan geestelijkheid en leger had het burgerlijk gezag voor Napoleon gearbeid. De centralisatie in Fraukrijk bewees nu wat zij beteekende. De republiek had haar ongeschonden bewaard. In plaats van een koning waren een vergadering en een president samen de souverein, maar overigens was haar raderwerk zoo gebleven als het door den eersten Napoleon was gemaakt, naar het door het ancien régime achtergelaten model. Even goed als onder eiken monarchischen staatsvorm, zond de regeering ook nu nog door den minister haar bevelen aan de prefecten en deze weder aan de onderprefecten. De daarnaast staande gekozen raden hadden slechts geringen invloed op den gang van zaken, en nog minder op de lagere ambtenaren, die geheel afhankelijk waren van de hoogere regeeringsorganen. Ook de ambtenaren voor het financieel beheer en de openbare werken en zelfs de onderwijzers der openbare scholen waren geheel van dezen afhankelijk. Een geheel leger ambtenaren dus, dat in dienst stond van de regeering en het geheele raderwerk van het bestuur in gang hield.

Napoleon had dat leger van den beginne af gezuiverd van alle elementen, die hem niet blind gehoorzamen wilden. Van welgezindheid, d. w. z. gehoorzaamheid en ijver in den dienst, niet van den staat, maar van de regeering, werd elke bevordering afhankelijk gemaakt. Met name was gezorgd dat de prefecten en onderprefecten zich tot eiken dienst leenden, die van hen gevergd werd, dat zij zich niet naar de wet, maar naar den wil hunner superieuren richtten. Maupas b.v. had zijn positie alleen te danken aan zijn voorstaan van den dienst van den president, zelfs tegenover de rechterlijke macht. Wegens een conflict met deze ontslagen als departementaal prefect, was hem onmiddellijk de veel belangrijker prefectuur van politie toevertrouwd, omdat in dit conflict gebleken was, hoe hij zich om geen wet bekommerde. En zelfs de rechterlijke macht was door allerlei verplaatsingen en aanvullingen nog meer tot dienares der orde gemaakt, dan zij soms reeds was geweest onder Lodewijk Philips en de Bourbons. In de drie jaren, die sedert zijn verkiezing verloopen waren, had Napoleon een ambtenaarspersoneel verkregen, dat bereid was hem in alles te gehoorzamen, voor 't welk elke verandering van politiek stelsel tege-

Sluiten