is toegevoegd aan je favorieten.

Geschiedenis van onzen tijd sedert 1848

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

maar de behandeling der gevangenen was van dien aard, dat deze voor velen een weldaad zou zijn geweest. In het geheel waren in de jaren 1849 tot 18o2 voor de speciale rechtbanken ruim 1300 personen aangeklaagd, waarvan ruim de helft veroordeeld was, terwijl m de correctioneele rechtbanken bijna tienmaal zooveel gevallen van -venrtonng der orde" behandeld werden, en daarenboven de militaire rechtbanken nog heel wat vonnissen velden. Tn de enkele provincie Teramo in de Abruzzen was één percent der bevolking in de gevangenis of in verbanning. En het ergste haast was, dat hij, wiens straftijd om

S' ",et losgelaten werd, zonder een losgeld aan de politie te betalen.

Dat waren de toestanden, welke in 1850 Gladstone aanleiding gaven om de openbare meening van Engeland in geheel Europa op te roepen en bovenal het vonnis en de behandeling van den oud-minister Poërio den man dien Ferdinand zelf zijn besten onderdaan genoemd had.' ruclit baar te maken. Gladstone1* optreden en de daarop door de Eneelschè regeering tegen Napels aangenomen houding baarden groote verontwaardiging in het conservatieve Europa. Zelfs de Napolitaansche regeenng, ja koning Ferdinand zelf werden bevreesd en zochten zich te ree itvaardigen. En zeker, wanneer men de wetten in liet koninkrijk der Beide bic, ,en onderzocht, dan was er geen humaner en verlichter staat; het was maar jammer dat die wetten een doode letter waren.

De koning wist zelf niet wat er in zijn naam geschiedde, en durfde verklaren, dat er maar een twintigtal eigenlijke politieke veroordeelden waren terwijl „iet alleen liberalen, maar zelfs conservatieven beweerden, dat hun getal vele duizenden bedroeg, en als men de vluchtenden er bijrekende, nog veel meer; sommigen schatten het geheele aantal op wel 60,000. Welk een ellende dat over het land bracht, >ehoeft wel niet, te worden gezegd. Alleen bedenke men, dat die gevangenen en vluchtelingen grootendeels tot de in Napels en Sicilië niet talrijke klasse der ontwikkelden behoorden, die dus aan desamenleving met hun landgenooten werden onttrokken.

Een ander gevolg van Ferdinands regeering was, dat zijn overige onderdanen, welke eenige ontwikkeling hadden, als onbetrouwbaar, stelse.matig werden uitgesloten van alle ambten, tenzij zij zich met ijl en ziel aan de regeering verkochten en voor geld bereid waren tot eiken nog zoo afschuwelijken dienst. Zoo verviel, althans in de provinciën, het bestuur in de handen of van slechte menschen, bf van menschen zonder opvoeding. Jlet laatste was droevig, maar no? beter