Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

maar bovenal in aanhankelijkheid alle audere inlandsche soldaten te overtreffen.

Voor een goed deel was die bloei te danken aan de groote zorg, die door Dalhousie's regeering gedragen werd voor den waterstaat van het land, een onderwerp, waaraan hij ook in het overige Indië zijn voortdurende belangstelling wijdde, waar het groote Gangeskanaal een blijvend gedenkteeken van zijn zorg voor waterwegen is, zoowel ten dienste van het vervoer als van bewatering en afwatering der landerijen. Bijna terstond na de inbezitnemingen van den Pendschab werden groote kanalisatie- en irrigatiewerken ondernomen, en niet minder zorg gedragen voor de land- als voor de waterwegen. De groote strategische weg, die van Calcutta naar Delhi en van daar door den Pendschab naar Peshawer loopt, werd eerst nu in dit laatste gedeelte even voortreffelijk van bruggen en andere kunstwerken voorzien als in het oostelijk gedeelte, dat al oud-Engelsch bezit was. Ook hier bleek het, dat, welke misstanden ook nog in Indië bleven bestaan (geen wonder waarlijk, na zoo langen tijd van tirannie, anarchie en oorlog en zoo betrekkelijk korten tijd van geregeld bestuur!), de Engelsche heerschappij alleen reeds door het handhaven van strenger toezicht en het beperken der willekeur der heerschende klassen, een zegen was.

Hoewel geen soldaat, was Dalhousie in Indië de groote bouwheer van strategische wegen, die, evenals die van Napoleon, hartaderen van het verkeer zijn geworden. Door hem zijn, behalve de weg naar Afghanistan, ook de groote wegen van Hindostan naar de noordelijke grenslanden en naar de tot Achter-Indië behoorende provinciën ontworpen en grootendeels afgebouwd. In die dagen was het dubbel noodig, omdat spoorwegbouw op groote schaal vooreerst niet te verwachten was. Wel overlegde men reeds, zoowel in Engeland als in Indië, sedert geruimen tijd den aanleg, en wel had reeds in 1844 Robert Stephenson een geheel Indisch spoorwegnet ontworpen en waren in het volgende jaar in Engeland twee groote maatschappijen opgericht, met het doel om eenige dier wegen te bouwen en te exploiteeren, maar zonder bijstand van het gouvernement waagde het publiek zijn geld niet. Eerst toen in 1853 door Dalhousie kostelooze afstand van land en rente-waarborg werd beloofd, werd dit anders en begon ook de beurs-speculatie zich met de Indische sporen bezig te houden. In datzelfde jaar werden twee kleine lijnen geopend, een van Calcutta en een van Bombay uit, en werd met den verderen aanleg begonuen. Maar de groote Sepoy-opstand

Sluiten