Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Engeland iegenover Rusland.

werden. \ ergeleken tnet tien jaren vroeger wees dit cijfer vau bijna 21 millioen een aanwas van ongeveer tien percent aan, daar er in 1S41 nog geen 19 millioen gevonden waren. Ierland daarentegen was in die tien jaren van ruim 8 millioen op 6'/2 gedaald!

De bevolking van Britsch Noord-Amerika was in dienzelfden tijd ('t zijn de cijfers van 1842 en 1851 en '52) van 2 millioen, 121 duizend op 2 millioen, 663 duizeud inwoners gestegen; de West-Indische eilanden waren stationnair gebleven, met ongeveer 940 duizend zielen. De Kaap-kolonie was van 16(1 op 260 duizend inwoners gestegen, Mauritius daarentegen iets in bevolkingsgetal gedaald, terwijl in de bezittingen op de westkust van Afrika , die toen nog geringe beteekenis hadden, maar een zeer geringe bevolking aanwezig was.

Om dat groote rijk te verdedigen hield Groot-Brittannië in die jaren een leger van ongeveer 150,000 man op de been, behalve het leger in ïndië. A oor deze taak was deze krijgsmacht zeker ?root genoeg, maar het lag voor de hand, dat als het rijk een Europeeschen oorlog te voeren kreeg, liet zijn koloniën niet voldoende kon beschermen. Reeds dat alleen was een voor de voorstanders van den vrede onwederlegbaar argument tegen deelneming aan een dergelijkeu oorlog, als waartoe Engeland zich thans verplicht zag. Want zijn vloot, hoewel ook in dien oorlog een niet te versmaden macht, kon daarin geen beslissing helpen brengen Het moest zijn leger te veld brengen.

De eigenaardigheid van den tegenstander, wien die oorlog gold, nam echter veel weg van het gevaar, waar een oorlog met sommige andere staten Engeland aan zou hebben blootgesteld. Rusland kon Engelands handel alleen in zoover benadeelen, als die handel rechtstreeks op Rusland gedreven werd, overigens kon het niets er tegen beginnen. Engeland bezat dientengevolge het voordeel van in volle vrijheid met de geheele wereld te kunnen handel drijven, zonder zelf iets te behoeven te doen oin dien te beschermen. Vandaar dat de oorlog met Rusland voor Engeland bijna eenzelfde karakter droeg als een oorlog buiten Europa. Eu Rusland was op het oogenblik niet bij machte Engelands kwetsbaar punt, Indië, aan te tasten. Een strijd in lerzië en Afghanistan, als een tijdlang een botsing der twee groote Europeesch-Aziatische machten scheen te zullen veroorzaken, was thans niet te verwachten, en daarenboven was voorloopig Engelands positie in Azië veel sterker dan die van Rusland.

Sluiten