Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ginselen gelijk. Doch het had in den Napoleontischen tijd leergeld genoeg betaald, om zich nu te schikken naar den wensch der Vereenigde Staten, van wie 't anders te vreezen stond, dat zij Rusland krachtig bijstand zouden bieden.

De overeenkomsten waren kwalijk gereed, of zij werden al uitgevoerd. Reeds half Maart verliet admiraal sir Charles Napier, die zich voorheen in den Portugeeschen burgeroorlog en later bij de verovering van Saint Jean d'Acre in 1840 een naam had gemaakt, aan het hoofd van het eerste eskader der Oostzeevloot, zeventien meestal groote schroefstoomschepen, de reede van Spithead, terwijl de inscheping der naar Turkije bestemde troepen begon. Een veteraan uit Wellingtons school, lord Raglan, zou het leger aanvoeren, waarin ook de volle neef der koningin, de hertog van Cambridge, aan het hoofd der garde en der hooglanders een kommaudo had. Een aantal der meest bekende Engelscheofficieren werden in het expeditieleger geplaatst; de Lacy Evans, Browne, Cathcart voerden divisiën aan. Ook Napoleon droeg zijn gelijknamigen neef, den zoon |van Jérome, die, zijn democratische beginselen ten trots, in het vorig jaar zijn plaats naast den troon had ingenomen, een kommaudo op. Naast hem waren in Afrika bekend geworden generaals, Canrobert, Bosquet, Forev, bevelhebbers der divisiën. Het opperbevel over de ongeveer 35,000 man moest aan Saint Amaud de gelegenheid geven door andere lauweren dan die hij op den 4den December behaald had, den hem verleenden maarschalk staf te versieren.

"V ergeleken met de schaal waarop niet alleen een halve eeuw geleden de tocht naar Egypte, maar ook dertig jaar later die ter verovering van Algiers was voorbereid, wekte de wijze, waarop zoowel de Fransehe als de Engelsche troepen, bij kleine afdeelingeu, zoodra zij in de havens aankwamen, werden verzonden, op in der haast gehuurde schepen, algemeene ontevredenheid. Voor wie scherper zag was 't reeds toen duidelijk dat in beide landen de militaire administratie volstrekt niet tegen haar taak was opgewassen en dat de oorlog met een lichtzinnigheid werd ondernomen, die waarlijk geenszins overeenstemde met zijn onmetelijke bezwaren.

Alleen de onmiskenbare slapheid der Russische krijgvoering (welke voor een goed deel aan het gebrek aan de noodige strijdkrachten was toe te schrijven) aan den Donau was oorzaak, dat de Turken in het voorjaar van 1854 tegenover de vijandelijke overmacht stand konden houden, te meer, omdat de Grieksche beweging aanzienlijke strijd-

Sluiten