Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

maar voorbeeldelooze energie en bekwaamheid ondernomen en volgehouden werk met volslagen vernietiging. Gelukkig voor de stoute ontwerpers en uitvoerders, waren de Fransche en Engelsche zeelieden zoo goed als onbekend met die weinig bevaren zeeën en meenden zij dat het er vooral op aankwam Petropaulowsk te vernietigen, een onderneming , die hun dit jaar op aanzienlijk verlies te staan kwam en ook later geen gevolg had. Maar het duurde nog lang eer men zich rekenschap kon geven van wat daar eigenlijk gemist werd.

Niet veel beter gevolg hadden de overige ondernemingen der zeemacht. Een Fransch eskader had zich bij Napier's vloot gevoegd, evenals een Fransch legercorps van 10,000 man, waarvoor Engeland de transportschepen geleverd had. Dit werd op de Aland-eilanden aan land gezet, waar de veroveri ng der Russische vesting Bomarsund ondernomen en binnen zeer korten tijd, dank zij de krachtige sainenwerking van zee- en landmacht, volbracht werd. Maar daartoe beperkte zich het succes der bondgenooten in de Oostzee. Toen het herfst werd, bleek het raadzaam de meeste schepen terug te doen keeren. Zoo breed meette men in Frankrijk het verkregen voordeel uit, dat de generaal Baraguey d'Hilliers, die het beleg geleid had, den maarschalkstitel ontving, hoewel het feitelijk een weinig beteekenende onderneming was geweest. Maar Napoleon moest den schijn aannemen van succes te behalen.

Op de kust der Zwarte Zee werden intusscheu enkele forten gebombardeerd of ingenomen; men dacht in Engeland en Frankrijk, waar men bijna wanhopig naar een eenigermate grootsche, maar tevens uitvoerbare onderneming zocht, zelfs een oogenblik aan een landing in de Kaukasische gewesten, waar men medewerking van Schamvl, den nog altoos onverwounen vorst der Tscherkessen, meende te kunnen verwachten. Maar weldra werden alle plannen opgegeven voor een ander, dat in Engeland ontworpen, op den duur in Frankrijk niet minder energiek werd aangevat en dan ook alle krachten van beide mogendheden ruimschoots in beslag nam. Het heeft den oorlog zijn naam en zijn zeer eigenaardig karakter verleend.

^Na den aftocht der Russen uit de Donau-vorstendommen, was de d aanwezigheid der verbondene legers in Boelgarije doelloos, 't Lag trouwens ook niet in het voornemen der regeeringen ze daar te laten, niettegenstaande de in die dagen zeer oorlogzuchtige Oostenrijksche regeering met plannen voor den dag kwam voor een gemeenschappe-

e landing In de Krim en de slag aan de Alma.

Sluiten