Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Begin van hel beleg van Sebastopol. Balaklava ei Inkermann.

den man, aan wien Napoleon naast Morny, meer clan aan iemand zijn kroon had te danken.

i De dorre, met diepe kloven doorsneden hoogvlakte, welke de bondgenooten bezet hadden, bezat in het westen eenige baaien, waarvan een, die vaD Kamiesch, groot genoeg was, om de geheele Fransche vloot op te nemen. Hierdoor kon Balaklava , welks baai voor beide machten veel te weinig ruimte bood, aan de Engelschen overgelaten blijven. Overeenkomstig de ligging van beider operatie-basis, namen nu de Engelschen den aanval op liet oostelijk deel van Sebastopol. de van de stad door de ruim twee kilometer lange Zuid baai gescheiden voorstad Karabelnaja op zich, terwijl de Franschen zich met die op de eigenlijke stad belastten. Van ieder leger werd de helft bestemd voor het belegeringswerk, de andere helft tot de dekking daarvan. De gemeenschap met Balaklava werd door een aantal schansen gedekt, wier verdediging den I urken werd opgedragen. Terstond daarop werd een begin gemaakt met de belegeringswerken; den 9tlen October werden de loopgraven geopend.

De Russen bereidden zich tot een hardnekkige verdediging voor. Zij zonden de burgerlijke bevolking de stad uit en arbeidden met alle macht aan de vestingwerken. Tot hun verbazing zagen de Fransche en Engelsche ingenieurs telkens nieuwe werken verrijzen, zoodat zij onophoudelijk hun plan van aanval en dientengevolge den aanleg hunner approches moesten wijzigen en niet zelden met een geweldig vuur begroet werden uit plaatsen, waar zij den vorigen dag niets hadden kunnen waarnemen. En niet alleen de vestingwerken werden versterkt en vernieuwd, ook de bezetting. Want Mentschikoff had, zoodra de bondgenooten zich voor goed in het zuiden der stad hadden gelegerd, alle vrees voor zijn gemeenschap laten varen en zich aan de noordzijde in de onmiddellijke nabijheid der baai gelegerd. Vandaar kon hij ieder oogenblik versche troepen in de vesting brengen. Tegelijk begonnen de eerste versterkingen uit het westen aan te komen, 't Bleek toch, dat vooreerst geen vrees bestond, dat de Proeth door Oostenrijkers of Turken zou worden overschreden, zoodat een gedeelte der daar gelegerde troepen, die aan den üonau gestreden hadden, thans naar de Krim marcheerden.

Op den 17dcn October waren de loopgraven en batterijen der bondgenooten zoover gevorderd, dat tot een algemeene beschieting, in ver-

Sluiten