Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

eeniging met de vloot, kon worden overgegaan. Maar zij leverde niets op dan teleurstelling. De vloot kon niet dicht genoeg naderen om de Russische forten ernstig te beschadigen, en leed zelf daarentegen in dat duel van houten muren tegen steenen, zeer ernstige schade. Men mocht blijde zijn dat geen enkel schip was in den grond geschoten. De Fransche batterijen werden door de Russen volkomen tot zwijgen gebracht, de Engelsche daarentegen, voor een deel met kanonnen van nieuwe constructie bewapend, schoten ontzaglijke bressen in de pas opgebouwde Russische schansen, maar Raglan durfde de bestorming niet wagen, uit de niet ongegronde vrees, dat zijn troepen niet bestand zouden zijn tegen de overmacht bij het binnendringen in de stad. Het eenige resultaat was dus een ontzaglijk verbruik van amuuitie en, vooral aan de Russische zijde, een groot verlies aan menschenlevens. De admiraal Korniloff was zelf onder de dooden. Met de hem eigene ongeëvenaarde vindingrijkheid en energie, maakte ïodlebeu gebruik van de ontvangen les, om de in puin geschoten werken nog veel sterker op te bouwen, zoodat onder het in de volgende dagen steeds herhaald bombardement de vesting hoe langer hoe sterker werd. De vloot leverde een ontzaglijk aantal kanonnen; een aantal schepen, vooral stoomschepen, in de beide baaien en in sommige havens op verschillende punten geposteerd , hielpen krachtig mede bij de verdediging en ook bij aanvallen op de bondgenooten. Want weldra gingen de Russen op hun beurt tot den aanval over.

De ontvangen versterkingen stelden Mentschikoff reeds een week later in staat tot een aanval op lïalaklava en de gemeenschapslinie tusschen het Engelsche leger en zijn haven. Een aanzienlijk korps, met veel ruiterij en artillerie, onder generaal Liprandi, trok oostwaarts en bezette de met wijngaarden beplante hoogten aan de Tschernaia, de rivier, die even oostwaarts van de Karabelnaja-voorstad in de groote baai valt. Eenige kilometers liooger op waren de Russen inden morgen van den 2ü8,en October in de nabijheid der schansen gekomen, welke den weg van Balaklava naar het legerkamp der Engelschen dekten. Behalve de in de schansen gelegerde Turken, waren aan die zijde slechts de Lngelsche ruiterij en een brigade hooglanders aanwezig, hoewel de hoofdkwartieren, zoowel der Fransche als der Engelsche opperbevelhebbers, niet ver vandaar waren. Men verwachtte er volstrekt geen aanval van belang. Den plotselingen aanval der Russen konden de lurken niet weerstaan; de schansen werden genomen, met

Sluiten