Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De winter va 1854 in de Krim en in Engeland.

evenals iu 1812, Ruslands beste bondgenoot blijken. Een oogenblik scheen die hoop vervuld te zullen worden.

q Zooals altijd in de Zwarte zee, werd de winter ingeleid door geweldige stormen. De orkaan van den 14de" November dreigde alles in en om Sebastopol te vernielen; zelfs de stad werd zwaar beschadigd en vele Russische schepen op de reede waren den ondergang nabij. Het kamj) der bondgenooten werd haast geheel verwoest; geen tent bleef staan; de loopgraven liepen onder. Op zee was het nog veel erger. Een aantal oorlogs- en transportschepen vergingen, sommisten met man en muis, en daaronder een stoomschip, dat, behalve £ 500,000 aan goud, winterkleeding voor liet geheele Eugelsche leger aan boord had. Een zeer groot gedeelte van de vloot moest naar Constantinopel en Malta terug worden gezonden, om hersteld te worden.

De gevolgen waren noodlottig. De gezondheidstoestand in het leger, die al lang te wenschen had overgelaten, werd nu heel slecht, en de ellende, die in het Eugelsche leger al erg, en in liet Fransche niet gering was, steeg thans, althans bij de eersten, tot een ongekende hoogte. De Franschen wisten zich beter te redden; zij hadden niet minder zieken dan de Engelschen, maar zij hadden meer manschappen over die niet ziek waren. Hun administratie wist met de voorhanden middelen te woekeren, de officieren de manschappen te helpen. De Engelschen hadden goeden wil genoeg, maar zij waren onhandig; zij waren daarenboven door den storm beroofd van allerlei, waarop zij vast gerekend hadden. Het terrein werd bij afwisselenden dooi en vorst onbegaanbaar. De afstand tusscheu het kamp en Balaklava werd nu werkelijk onoverkomelijk, de bezwaren van het transport langs de onbegaanbare wegen gingen de krachten van menscheu en paarden te boven. Een tijdlang was er haast geen voorraad aanwezisr, geen levensmiddelen, geen medicijnen, geen dekens; massa's waren te gronde gegaan bij de stormen en andere massa's waren op onverklaarbare wijze zoek geraakt, soms bewaard op plaatsen, welke door iedereen vergeten waren. De soldaten, sedert den storm zonder behoorlijke kleeding, schoeisel en dekking, zelfs zonder tenten, op den doorweekten grond gelegerd, stierven bij honderden; de cholera woedde verschrikkelijk. typhus en andere ziekten niet minder; de geneeskundige dienst schoot geheel te kort: de dienst werd voor het gering getal

Sluiten