Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ÏU l heZ°^g °P de geW°ne ffiJs s^adeIoo,; leveranciers e„

vo HlïJ " I ZaICken' tCrWijl ^ tr°epen ?ebrek leden e»

I r f T f" nT' Het ^ehalte der Turksche troepen leed oneer sterk. Reeds sinds lang hadden de bondgenooten opsjehou-

en op hun bijstand te rekenen; in de Kriin vervulden zij een uiterst

ZoiTz m Azië verdienden zij werkelijk de verachti,i?

Toch bewees de verdediging van Kars wat van hen te maken was, '0° ,Z1J. ™fa;,r Soed aangevoerd werden en gevoelden dat hun aanvoerders zich om hen bekommerden. Maar Omer-pascha durfde niet

e beginnen voor luj eemge zekerheid omtrent den uitsla? had en die hing grootendeels af van de middelen, waarover hij beschikte' . 6 b,eve» onvoldoende; eerst heel laat deed hij daarom een zwakke poging om in het gebergte door te dringen; het duurde niet lang of ij vernam dat het te laat was. Door honger overmand had Kars moeten omgeven (85 S„veml,e, 1S55). Het „ het laatste penfeit van beteekenis m den oorlo», want Omer-psseha haastte Zich door een tijdigen terugtocht buiten schot te geraken, en in de rnn was in December aan geen oorlogvoeren te denkeu. Trouwens ook ,n een ander jaargetijde zou dat niet geschied zijn, want de leiders der bondgenooten waren in grooten tweestrijd omtrent hetgeen gedaan moest worden, nu door de verovering van Sebastopol het hoofddoel van den oorlog was bereikt, 't Waren geschillen zoowel van militairen als van politieken aard.

Palmerston nu onbetwist leider der Engelsche staatkunde, had den oorlog wel willen voortzetten, om Rusland's macht, die kenlijk uitgeput was, geheel te knotten. Maar hij wilde den strijd alleen tegen Rusland en m de Zwarte en in de Oostzee gevoerd zien. Van een Europeeschen oorlog wilde hij niet weten. Napoleon daarentegen en en ele zijner raadslieden (ook maarschalk Pélissier, die thans veel inv oed bezat), waren voor overbrenging van den strijd naar het vaste an m gemeenschap met Oostenrijk. Vage plannen omtrent het herstel van 1 olen en verandering der Rijngrens doken op, waarvan de ngelschen natuurlijk niets hooren wilden, gedeeltelijk zelfs niets te looren kregen. Zoodoende kon men het natuurlijk niet eens worden.

e ngelsche plannen behaagden niet aan de Franschen, de Fransclie met aan de Engelschen. Onder zulke omstandigheden begon een voortzetten van den oorlog zijn doel te verliezen. Als Rusland thans

Sluiten