Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

constitutie dienen moest om den band tusschen dynastie en volk aan te halen, "dingen , voegde hij er bij, "die de regeering niet in twijfel wil zien trekken , maar dat nam niet we£?, dat in theorie ook de uitroeping der republiek kon worden gewettigd, 't Was al weder liet bewijs, dat in Spanje de theorie meestal niet met de praktijk strookt; alle partijen deden in dat opzicht hetzelfde; zij beloofden volstrekte vrijheid, maar verklaarden tevens wat zij wilden toelaten en wat niet.

Lu evenzeer bleek weder, dat alle verkiezingen in Spanje afhangen van de regeering die op het oogenblik aan het roer is. De Liberale Unie, die sterker in het kabinet was vertegenwoordigd dan de progressisten, had eeu aanzienlijke meerderheid in de Cortes, maar de laatsten waren toch sterk genoeg in de regeering om ook in de vergadering een goed getal leden te brengen, terwijl de absolutisten en moderado's maar zeer enkele vertegenwoordigers hadden. Dezen vormden eigenlijk de oppositie, te zamen met een kleine groep democraten, die tamelijk republikeinsch getinte plannen voorstond. Lang voor de verkiezingen plaats hadden, had de overdreven heftigheid waarmede deze vijanden van het koningschap eiken maatregel der regeering, zelfs zooals die van Espartero zelf uitgingen, ten opzichte van de koningiu-inoeder bestreden, hen zeer in d,j openbare meening geschaad. Wat zij zelf beoogden was niet volkomen duidelijk, daar het tocli niet aanging Christina terecht te stellen, en daar, naar 't schijnt, ook werkelijk geen reden toe bestond. Maar haar het land te doen verlaten, achtten zij verraad. Toen de regeering haar naar Portugal liet uitwijken, verwekten zij den 288,eu Augustus te Madrid een opstand en wierpen barricades op. Maar Odonnell maakte korte metten met hen. en zelfs Lspartero, anders altijd geneigd hun ter wille te zijn, trok zijn hand van hen af. Voor landen tijd waren zij in Spanje in discrediet gebracht.

A ooreerst kon de rust in het land in zekeren zin bewaard blijven. In zekeren zin, omdat Espartero, die wel inzag dat hij niet in staat was zich alleen te handhaven, maar toch er niet toe kon besluiten zich bij het feit neder te leggen, dat hij de macht met anderen deelen moest, door zijn zeer dubbelzinnige houding de regeering verlamde en daardoor allerlei tumulten mogelijk maakte, welke in de noordelijke en oostelijke gewesten blijk gaven van den invloed der democratische leer. Op den duur evenwel gelukte het aan de leiders der Liberale Unie den oud-regent door allerlei weinig beteekeneude eerbewijzen tot

41

Sluiten