Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bleken zij niet opgewassen tegen het Spaansche leger, dat toonde een beteren vijand waardig te zijn.

In October 1859 werd de oorlog verklaard en de Spaansche hoofdmacht, onder Odonnell zelf, in het bekende kamp van San Roque tegenover Gibraltar samengetrokken en van daar naar Geuta overgebracht. Half November begon toen de eigenlijke veldtocht, waarbij de dapperheid en energie der Spanjaarden bewonderenswaardiger was dan het beleid hunner aanvoerders.

Onder dezen onderscheidde zich bovenal de generaal Priin, graaf van Reus, de militaire leider der progressisten, die al sinds lang grooten invloed had bezeten, maar thans een hoofdpersoon begon te worden. Naast hem verwierven ook velen van Odonnell's getrouwen, Ros de Olano, Zabala, Echague, Galiano, grooten roem. En dat was geen grootspraak, want de oorlog was, in een zoo woest land als Marocco. tegen een vijand, die met zulk een doodsverachting vocht als de Maroccanen. die zich door geen tegenspoed lieten ontmoedigen, waarlijk geen kinderspel.

Tetuan was het eerste doel van Odonnell's marscli. Op den 19',en November begonnen, kon hij eerst in het einde van Januari 1860 zich voor die stad neerslaan, en toch was het slechts een afstand van enkele dagmarschen. Onophoudelijk had hij in deze tien weken moeten vechten; steeds moest hij schansen aanleggen om de razende aanvallen der Maroccanen te weerstaan; een enkele maal zelfs werden de Spanjaarden teruggeslagen. Eerst den l'len Januari kon door de vermeestering der vallei van Castillejo een goed stuk gevorderd worden. Toen bood de omtrekking der Maroccaansche stellingen op de hoogvlakte van de Monte-Negron, die als een kaap in zee loopt, groote moeilijkheden , vooral voor de verpleging, want het weder was slecht en de kust voor de Spaansche schepen ongenaakbaar. Na hevige gevechten kon Odonnell zich eindelijk, half Januari, aan de oevers van den Guad el Dscheloe neerslaan en, na een laatsten aanval op 31 Januari afgeslagen te hebben, den Februari den vijand uit zijn stellingen voor Tetuan verdrijven en die stad den volgenden dasf bezetten. De sultan vroeg vrede, maar weigerde den afstand van het door de Spanjaarden ingenomen gebied. De hervatting van den oorlog bewees hem echter, dat hij tegen het Spaansche leger niet bestand was'. Na vele gevechten en een formeelen veldslag bij Guad el Ras, die alle tot zijn nadeel afliepen, knoopte hij nieuwe onderhandelingen aan. Odonnell, bevreesd, dat een voortzetten van den oorlog op den duur

Sluiten