Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

O

n y

e g

e: d n e: e<

E \\ d

ei g

g

I:

la la di

Toestanden in den Kerkelyken Staat.

di

V(

zi w ac w

V(

b< h w di d:

evoelden zelf hoe hun eigenlijk alle grond onder de voeten ontbrak, ïaar zij wisten niet hoe anders zich staande te houden, en daarom erdubbelden zij den druk, in het bewustzijn, dat, zoo zij ergens ren loslieten, terstond een uitbarsting zou volgen, die, niet oninoelijk, hun stelsel onfeilbaar en voor goed moest vernietigen.

Waar de meeste ontwikkeling was, daar werd de druk het zwaarst 11 het meest algemeen ondervonden; waar de beschaving gering was, aar leden vooral zij, die streefden naar verheffing en verbetering, ïaar kon de massa der bevolking daaronder blijven voortleven, zonder r voortdurend door geprikkeld te worden, tenzij zij gevoelde dat het ïn druk van vreemden was?

Die uitwerking had in Sicilië het bewustzijn van opnieuw aan den fapolitaanscheu koning en zijn Napolitaansche dienaren te zijn onderorpen; alle klassen der bevolking gevoelden zich onderdrukt, zoowel e armen, wier stoffelijke ellende niet vermeerderd of verminderd was, i die van de constitutioneele vrijheden, waarvoor gestreden was, zoo oed als geen begrip hadden, als de ontwikkelde stadsbewoners en de roote grondbezitters, die aan het hoofd der beweging hadden gestaan, a het koninkrijk Napels daarentegen bespeurde de bevolking der ndprovinciën weinig van den druk, welke hun hooger ontwikkelde ndgenooten het leven ondraaglijk maakte, en zoo ging het ook iu ;n Kerkelijken Staat.

Geen deel van Italië trok in die dagen zoozeer de aandacht als het ;bied dat het katholieke Europa met geweld opnieuw tot het bezit »r Kerk had gemaakt. In geen deel was meer te ordenen en te hernamen, in geen deel geschiedde minder; minder dan ergens tocli scheen eh de souverein daar om den toestand te bekommeren. En geen wonder aarlijk in dezen tijd van buitengewoon sterke clericale katholieke itie, waarin de Curie begonnen was met de voorbereiding dier merkaardige beweging, welke ten doel had het gezag van den paus ior goed boven elk ander gezag in en buiten de Kerk te vestigen.

In deze dingen ging Pius voortaan zoo goed als geheel op; het «tuur over de onderdaneu der Kerk liet hij aan Antonelli over; als j er zich persoonlijk mede inliet, was het alleen om goed te keuren at deze had gedaan, of om te veroordeelen wat werd gezegd of gelan ter bestrijding der reactionnaire middelen, waarmede hij geloofde it hij zijn verdwaalde schapen tot gehoorzaamheid en liefde zou

Sluiten