Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

leeken en de beperking, bij niet-katholieken, van godsdienst-, ja in sommige opzichten van gewetensvrijheid, die er het gevolg van was. Alles wat van Oostenrijk kwam werd in het koninkrijk nu eenmaal op het slechtst uitgelegd. Daartegen hielpen noch het terugtrekken der bezettingen uit Toscane en Modena, noch het in werking brengen van zoogenaamde centraal-congregaties (een soort van provinciale vertegenwoordiging) of de pogingen om uit de bevolking zelf het benoodigde aantal hoogere ambtenaren te verkrijgen, door beschaafde jongelieden daartoe op te leiden. Juist de beschaafde klassen betoonden zich het vijaudigst. Met den Krimoorlog werd het nog erger; vooral sedert Sardinië daaraan actief deel was gaan uemen en op liet congres voor Italië had gesproken. Zelfs de vriendelijkheid, welke keizer Frans Jozeph en zijn schoone echtgenoote bij hun bezoek in 1856 overal betoonde, het algemeen pardon der politieke gevangenen van Januari 1857 en de daarop volgende benoeming tot gouverneur-generaal in Radetzky's plaats van 's keizers broeder, aartshertog Maximiliaan, die wegens zijn humaniteit bekend stond, hadden geen blijvende gevolgen. De Lombarden waren natuurlijk blijde den ouden Radetzky, wien zijn 91 jaren niet zachter gestemd hadden, eindelijk kwijt te zijn, maar al waardeerden zij het persoonlijk optreden des keizers eu van zijn broeder, vau de Oostenrijksche heerschappij wilden zij er niets meer om weten. Eu de altoos onhandige regeering bedierf in denzelfden tijd door de invoering eener nieuwe grondbelasting de stemming, daar ook bij deze de Italiaansche gewesten buiten alle verhouding zwaarder waren belast dan de overige landen der monarchie. En zoo ging het haast met alles wat zij deed. De langzaamheid van den Lombardische spoorwegbouw, vooral vergeleken met dien in Piëmont, waar in weinige jaren ruim 800 kilometer ten koste van '225 millioen francs waren aangelegd, gaf aanleiding tot den schimp, dat deze opzettelijk werd vertraagd om den bloei des lands niet te veel te bevorderen, terwijl alle uitsluitend strategische wegen, zooals die over het Stilfserjoch, zonder aanzien van kosten met den grootsten ijver werden uitgevoerd, omdat deze de dwingelandij hielpen bevestigenZoo bleef de stemming, ondanks alle persoonlijke pogingen van den aartshertog, vijandig en kwaadwillig, terwijl meer en meer onverholen de hoop werd uitgesproken, dat de verlossing nabij was. Maar van feitelijk verzet onthielden zich de Lombarden angstvallig, eu voor alle aanstoken van Mazzini's agenten hielden zij zich doof. Daartoe hadden zij te veel leergeld betaald.

Sluiten