Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

België

na 184S.

]

l a t

z z tt z a a e 11 P

In geen land was trouwens meer aanleiding om voor Frankrijk bevreesd te zijn dau in België. Nog altoos scheen het sedert eeuwen veel omstreden land voor Frankrijk een begeerlijke buit. Koning Leopold was zich dat zoo bewust, dat hij overtuigd was, dat de zelfstandigheid van zijn land gevaar liep bij elke verandering in den algemeenen politïeken toestand Hij klemde zich daarom angstvallig aan de conservatieve staatkunde vast en zocht in een Engelsch-Oostenrijksch verbond een waarborg, dien dit hem waarlijk niet had kunnen verschaffen, als hij werkelijk gevaar had geloopen. Wanneer een der bekwaamste staatsheden van Europa zoo dacht, dau is het niet te verwonderen, dat velen diezelfde meening koesterden. Trouwens, de Belgische onafhankelijkheid liep 111 die dagen wel eens gevaar, maar de onderlinge afguust der groote mogendheden heeft haar altijd gered.

Zoo kon België, al verkeerde het in duizend vreezen, zich rustig blijven ontwikkelen op een wijze, welke de bewondering en den nijd van het buitenland verwekte. Het gold in dien tijd, en no* langen tijd daarna, als de parlementaire modelstaat; zoodra een ministerie niet meer jp een vaste meerderheid in de vertegenwoordiging kon rekenen, placht iet af te treden, en zoo werden alle schokken vermeden en was de 'nje en onbelemmerde werking van het parlementaire stelsel en van iet landsbestuur naar den wensch der meerderheid der kiesbevoe^le iurgers een voldongen feit, zooals bijna nergens elders. Ook de koning lie d zich strikt aan de constitutie en wist zijn persoonlijke denk>ee den en belangen in het binneulandsch bestuur steeds' achter te tellen bij die der meerderheid. Hij bewees daarenboven door zijn luitengemeenen persoonlijken invloed op een aantal Europeesche hoven au zijn land den onschatbaren dienst van zijn onzijdigheid ouder de lescherming van machtige mogendheden te stellen.

Onder zulke omstandigheden, terwijl de politieke partijen zoo vreedaam gestemd waren, dat een bekend woordvoerder der katholieken iju liberalen tegenstanders kon toevoegen: »QuereUons-noua, mais en'vduvs-noHs' en daarbij algemeenen weerklank vinden, sprak het van elf, dat de mateneele belangen, waaromtrent bij allen eenstemmigheid, thans geen verschil in beginsel bestond, zoowel bij de natie in het Igemeen als ook bij de regeering sterk op den voorgrond stonden, 11 dat aan landbouw, handel, nijverheid, mijnwezen en gemeenschaps"ddelen alle mogelijke aandacht werd gewijd. De groote geschilunten van later tijd waren nog niet aan de orde. Een uitbreiding van

Sluiten