Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Onderwer ping van d Kaukasus

Zweden er Noorwegei sedert 1841

het dat niet nagelaten hebben. Dat bewees weldra de houding, die tijdens de ltaliaansche verwikkelingen werd aangenomen.

Aan zijn Aziatische grenzen echter begon Rusland juist in deze jaren die rustelooze werkzaamheid, welke het weldra tot den werkelijken beheerscher van geheel het noorden van het groote werelddeel heeft gemaakt. Juist in deze jaren werd de noodzakelijke voorwaarde daarvoor, de onderwerping van den Kaukasus, voltooid.

Na den vrede van Parijs was trouwens voor Schamyl en zijn getrouwen de mogelijkheid om de onafhankelijkheid der nog niet onderworpen Tscherkessische en Lesghische stammen te handhaven, zoo goed als vernietigd. Schamyl was er tijdens den oorlog niet in geslaagd de massa der bevolking in de aan zijn gebied grenzende Russische Kaukasus-provinciën in opstand te brengen en zich in verbindins* met de verbonden westersche machten te stellen. In 1857 werd daarop, onder de leiding van vorst Bariatinsky, het Tschetschensenlaud, waar hij zijn hoofdzetel had, grootendeels veroverd, en eindelijk in 1859 hij zelf in zijn laatste schuilplaats Ghoenib omsingeld en na wanhopigen tegenstand tot overgave gedwongen.

^an toen af hield alle georganiseerde tegenstand der Mohammedaansche stammen op; niet weinigen verlieten liever hun land, dan dat zij zich aan de ongeloovigen onderwierpen. Van hun Christelijke naburen waren inmiddels verscheidene der voornaamste landen onder rechtstreeksch Russisch gezag gebracht, zoodat het geheele Kaukasusland tot aan de Kaspische zee aan Rusland gehoorzaamde. Een vaste basis voor verdere operatiën ten oosten en zuiden van de groote binnenzee was dus verkregen, in denzelfden tijd, dat op vreedzame wijs het werk der Russische uitbreiding in Oost-Azië werd ingeleid, dooiden afstand door China van zijn rechten op de Amoerlanden, liet verkrijgen der openstelling voor den Russischen handel te land en ter zee van een aantal Chineesche steden en het sluiteu van een nieuwe handelsovereenkomst, op gelijkeu voet als door China met Engeland en Frankrijk waren aangegaan.

liet waren groote dingen, maar haar beteekenis bleef toen nog aan de wereld verborgen. Eerst later zou blijken wat Rusland daar in deze jaren had voorbereid.

Als had de Oostzee een onoverscheidbaren scheidsmuur uitgemaakt, j zoo scheen het politiek leven van Europa voor goed aan haar oevers

Sluiten