is toegevoegd aan je favorieten.

Geschiedenis van onzen tijd sedert 1848

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

liever door deu landgenoot verdrukt, dan door den vreemdeling beschermd worden.

En geheel vrij van willekeur en verdrukking was het gezag van den Europeaan in Indië zoomin als ergens elders in een bezitting buiten Europa, 't Waren maar voor een zeer klein gedeelte de besten des volks, die de koloniseerende natiën uitzonden uaar hun bezittingen; vele Engelschen in Indië behoorden integendeel, zooals in alle koloniën, tot degenen, voor wie in het moederland geen plaats was; voor velen was rijk worden het eenige doel. En nog erger maakten het de inlandsehe ambtenaren, die men toch niet missen kon en bij wier keus men niet te angstvallig kon wezen. Hoe ijverig ook soms de bestuurders van Indië de hand aan hervormingen hadden geslagen en hoe trouw zij niet zelden waren bijgestaan door een deel hunner ambtenaren, misbruiken bleven in menigte bestaan, dikwijls niet veel minder dan onder de inlandsche meesters.

Een groot nadeel daareuboven was in Britsch-Indië het bestuur door een handelslichaam, dat nog andere doeleinden moest beoogen buiten het welzijn zijner onderdanen. Vele hervormingen waren op het geldelijk belang der Compagnie afgestuit, vau andere daardoor de juiste uitvoering onmogelijk geworden. Het bestuur vereischte ontzaglijk veel geld, vooral onder een landvoogd als Dalhousie, die alles op groote schaal deed en die door voortdurende oorlogen de kosten voor het leger ontzaglijk deed stijgen. Hoewel de door hem geannexeerde landen, (en behalve den Pendschab, Audh en Pegoe, had hij nog een aantal kleine vasalstaten onder onmiddellijk beheer der Compagnie gebracht) niet alleen meest alle bloeiend en vruchtbaar waren, maar ook voor een deel aanzienlijk voordeel aan de schatkist der Compagnie brachten, omdat er zoovele domeinen waren, die nu rechtstreeks voor deze geëxploiteerd werden, overtroffen de uitgaven de inkomsten hoe langer hoe meer. Eu algemeen werd beweerd, dat de belastingen in Indië zoo hoog waren opgevoerd als mogelijk was, en werden geïnd op een wijze, die in schandelijke willekeur niet achterstond bij die der ergste inlandsche tirannie en waarbij de afschuwelijkste mishandelingen niet zelden werden aangewend om den armen hun laatsten penning af te persen, 't Was trouwens algemeen bekend hoe arm de landbouwende stand was, die in Indië de massa des volks vormde, hoe de Indische huisnijverheid door den invoer van katoenen stoffen uit Engeland was vernietigd en tevens hoe ongeloofelijk slecht