Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

koreii te malen. Verscheidene waren in de gevangenis gestorven. Thans echter was het laatste uur van alle gekomen. Den 1Juli werden eerst de enkele mannen doodgeschoten en daarop, tegen den avond, de vrouwen en kinderen in het huis, waarin zij opgesloten waren, door een vijftal daartoe uitgekozen moordenaars met sabelhouwen afgemaakt. Tegen den morgen werden de lijken (en naar gezegd wordt, ook enkele nog levende kinderen) in een drogen put geworpen. Er was niemand meer over van de ruim 1000 blanken, die in Cawnpoer waren opgesloten geweest, dan een paar mannen die in Juni langs de Gangesoevers hadden weten te ontsnappen.

Dien dag deed Nana een laatste poging om Havelock tegen te houden. Doch hij verkreeg geen beter uitslag dan zijn onderbevelhebbers en vlood naar zijn kasteel Bithoer. Den 16,!l'n trok Havelock, met Neil vereenigd, de stad des doods binnen en liet, toen hij vernam wat daar geschied was, alle gevangenen onmiddellijk doodschieten. Voor de moordenaars van vrouwen en kinderen kende hij geen genade, te minder wanneer zij als schapen wegvluchtten, zoodra zij inet mannen te doen hadden. En dat was hier liet geval. Daarop verdreef hij Nana uit Bithoer, welks versterkingen hij in de lucht deed springen en trok den Ganges over om Lacknau te ontzetten. Maar niettegenstaande hij in een aantal gevechten den vijand versloeg, scheen deze steeds in getal toe te nemen. Hij had maar 900 man over en tal van gekwetsten en zieken, die hij niet mede kon voeren. Er schoot hem niets over dan naar Cawnpoer terug te keeren, waar Neil zich reeds ernstig bedreigd zag.

In Lacknau had zich Lawrence in de residentie weten te handhaven, en zelfs een poging gewaagd om van daaruit de stad te heroveren. Doch dat werk was te zwaar voor de geringe krachten van zijn garnizoen. In de enge straten en tusschen de hooge muren kon zelfs de grootste energie het verschil in getal niet goed maken. De poging kostte aan een aantal manschappen het leven. De inlanders die tot nog toe bij hem gebleven waren liepen nu over. Kort daarna, 2 Juli, werd Lawrence zelf doodelijk gewond en stierf, na verzocht te hebben dat men op zijn graf zon zetten: '/Hier ligt Henry Lawrence, die trachtte zijn plicht te doen . Door zulke mannen verdedigd, kan een rijk niet verloren gaan. Zijn geest bleef leven onder zijn manschappen. Zij dachten aan geen wijken, zoolang zij nog levensmiddelen en araunitie hadden.

Het Engelsche leger voor Delhi, ongeveer 3500 Europeanen en

Sluiten