Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

lieele groote stad iu de handen der Engelschen, die, dank zij de aangewende vechtwijze, betrekkelijk geringe verliezen leden, terwijl die des vijands verbazend waren. Slechts 5000 man ontsnapten.

Met den val van Lacknau sluit wat men het heldentijdperk van den opstand zou kunnen noemen.

Ongehoorde daden van heldenmoed, stoutmoedigheid en ijzeren volharding zijn in dat tijdperk verricht, soms helaas vergezeld door daden van wraakzucht en bloedgierigheid, welke alleen in de buitengewone gevaren van een strijd met een overmacht van even wreede als valsche vijanden haar verklaring, maar niet haar verontschuldiging konden vinden, 't Was vooral in de eerste maanden, dat de onbedwingbare energie van het Eugelsche volkskarakter uitkwam. Hoe grooter het gevaar was, hoe hooger de heldenmoed steeg.

Zeker, op den duur was men zeker de zege te behalen! Geen mensch twijfelde in het Britsche rijk aan de overwinning. Tedereen zag in, dat de opstand geen doel kon treilen, bij het gebrek dat hem kenmerkte aan alle eigenschappen bij leiders en volgelingen, welke een zaak kunnen doen slagen.

Maar juist dat maakte den opstand zoo vreeselijk. Hij was een spontane uitbarsting van volks- en rassen- en godsdiensthaat, bij een volk, dat door eeuwen en eeuwen van slavernij verleerd had zich zelf te besturen, maar toch den meester niet dulden kon en zijn woede en razernij, soms wegens voor Europeanen onbegrijpelijke grieven, koelde op een wijze, die meer dan onmenschelijk was.

Te midden van een dergelijken opstand, omgeven van verraad, geen oogenblik den moed te verliezen is een groote verdienste. En hier werden duizenden onschuldige slachtoffers alleen daardoor gered. Delhi en Cawnpoer bewezen wat gebeuren kou, wanneer men niet kon volhouden tot het uiterste. Jammer slechts, dat er zoovelen waren die in wreedheid of soms zelfs in list. met den verraderlijken vijand zochten te wedijveren.

Tot nog toe was dat nimmer van den gouverneur-generaal gezegd; integendeel men had hem steeds van overdreven zachtheid beschuldigd. Maar toen hij, nu de val van Lacknau aanstaande bleek, een proclamatie aan de bevolking van Audh uitvaardigde, waarbij hij in de eerste plaats allen, die zich terstond onderwierpen en aan geen moorden op Engelschen schuldig waren, behoud van leven en eer beloofde, maar tevens alle land

Het einde van den opstand.

Sluiten