is toegevoegd aan je favorieten.

Geschiedenis van onzen tijd sedert 1848

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Eigeulijk kon eerst toen de groote crisis als geëindigd worden beschouwd. Indië trad een nieuw tijdperk in.

Met een enkel woord is reeds gezinspeeld op een gebeurtenis, welke : ook voor Indië niet zonder gevolgen was gebleven: de plotselinge verandering van ministerie in het voorjaar van 1858. Die verandering was uiterst karakteristiek voor de denkwijze van het Engelsche volk. Palmerston kon in Januari 1858 zeker als de populairste man van het land gelden. Hij had zoo pas in de Kanton-quaestie een schitterende overwinning behaald, doordat de natie hem gelijk had gegeven tegenover het Parlement. De tekortkomingen van zijn regeering ten opzichte van den Indischen opstand waren hem niet aangerekend en het vertrouwen in hem was ongeschokt gebleven. Maar hij had de vriendschap met Napoleon in zekeren zin tot de basis zijner buitenlandsche staatkunde gemaakt en toen, na den aanslag van Orsini, in Frankrijk een hevige beweging ontstond tegen Engeland, als het land waar alle revolutionnairen gastvrijheid ontvingen en vrijheid hadden hun aanslagen voor te bereiden, en zelfs Walewski en de gezant Persignv, beide meer ijverige Bonapartisten dan bekwame staatslieden, zich officieel beklaagden over de gebrekkige wetgeving op dit punt, meende hij iets te moeten doen om de Franschen tevreden te stellen, en kwam daarom met een wetsvoorstel voor den dag, dat de. straf tegen samenspanning tot moord aanzienlijk verzwaarde. In den beginne had zich de openbare meening in Engeland nog niet laten kennen, en het Lagerhuis stond de eerste lezing zonder groot bezwaar toe, al was het er ook niet mede ingenomen. Maar in de pers en onder het publiek brak een storm los. De regeering had zich laten imponeeren, heette het, door de dreigende taal der Franschen en stelde zich in dienst van vreemde tirannen. De oude, nooit geheel verdwenen haat tusschen de beide volkeu barstte van weerszijden los. En toen Orsini's Fransche medeplichtige Bernard was gevangen genomen, werd het nog erger. Een der voornaamste liberalen der in het vorige jaar verslagen vredespartij, Milner Gibson, nam nu de gelegenheid waar om wraak te nemen, door het voorstellen van een amendement, dat een blaam over de houding der regeering uitsprak, omdat deze Walewski en Persignv niet had beantwoord. Het gevolg was: dat bij tweede lezing het wetsontwerp verworpen werd door een coalitie van conservatieven en liberalen, en dat Palmerston en zijn ministerie moesten aftreden.

Palmerstons val in 1858.