Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Eerste pogingen om de telegrafische verbinding der oude en

nieuwe wereld en de doorgraving der landengte van Suez te verkrijgen.

andere landen in te voeren. Want nu de katoennijverheid er eenmaal was en dien omvang had gekregen, moest zij gehandhaafd worden. Daarnaast had ook de wolnijverheid, die in Leeds haar hoofdzetel had, groote beteekenis, en in de Midland couuties stak Birmingham, als de groote ijzeTstad, allen concurrenten de loef af. De groei van al die steden was merkwaardig, vooral vergeleken met een honderd jaar geleden. Geen echter nam in zulk een mate toe als Londen, dat van 1851 tot 1858, dus in zeven jaar, van 2100 duizend inwoners op 2800 duizend steeg, dus met een vierde vermeerderde. Ook als haven bleef het den eersten rang behouden, al begon Liverpool het in dit opzicht naar de kroon te steken. Liverpool was reeds lang de tweede stad des rijks en thans ook de voornaamste haven voor de gemeenschap met Amerika geworden. Van die gemeenschap begon men hoe langer hoe meer het gewicht en de beteekenis te beseffen. De handel op de Yereenigde Staten alleen had in 1858 haast evenveel te beteekenen als die op alle Engelsche bezittingen te zamen, althans wat den uitvoer betreft. En die handel bediende zich bijna uitsluitend van Britsche schepen. Wel deden de Amerikanen hun best met deze als vrachtvaarders te wedijveren, en nam in deze jaren hun scheepsbouw aanzienlijke afmetingeu aan, maar de werven in Engeland en Schotland hadden toch heel wat meer beteekenis. Nog altijd werden de meeste zeestoombooten, zelfs oorlogschepen, uitsluitend daar gebouwd. Op het vaste land durfde men dat niet wel aan.

De ontzaglijke toename der betrekkingen met de Yereenigde Staten had reeds lang de behoefte naar sneller gemeenschap doen ontstaan. Maar hoewel Engeland reeds jaren lang door onderzeesche telegraafkabels met het vasteland was verbonden, die in de Atlantische zee te leggen, scheen onmogelijk.

Een aanzienlijk koopman uit New-York, Cvrus Field, had reeds lang daarvoor geijverd en wist, na bij een eerste bezoek in Engeland geringe belangstelling te hebben opgewekt, op den duur in Amerika toejuiching en in Engeland althans ondersteuning te vinden. Hij bracht daarop in 1857 een maatschappij tot stand, die het werk ondernam. De Engelsche zoowel als de Amerikaansche regeeringen ondersteunden nu het plan. In 1857 kwam het tot de uitvoering. De kabel was in Engeland gemaakt. Hij zou tusschen de baai van Valentia, op de uiterste westkust van Ierland, en het eiland New-Foundland gelegd

Sluiten