is toegevoegd aan je favorieten.

Geschiedenis van onzen tijd sedert 1848

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Nog bestoud er echter eeu zeer groote partij iu liet land die, oin dat laatste te voorkomen, alles zou doen wat mogelijk was, een partij, die meende, dat voor liet belioud der Unie alles moest wijken, tot zelfs het zwaarste gewetensbezwaar, en de mogelijkheid was niet uitgesloten, dat die partij op nieuw een compromis zou uitdenken, dat voor een oogenblik iedereen en binnenkort niemand zou bevredigen. Verschuiving der beslissing was nog mogelijk, en is ook werkelijk mogelijk gebleken, maar liet uitstel kon maar kort wezen. Een beslissing kon niet lang uitblijven.

Zoodra Califoruië door de Amerikanen was bezet, wat reeds in 1845 en vóór de officieele oorlogsverklaring was geschied, was de intocht van landverhuizers daar begonnen; in 1848 alleen kwamen er reeds bijna 50,000, zoowel over zee als over land. Reeds vroeger liad men vermoeden, dat in den bodem van Opper-Californië (het schiereiland Neder-Californië was als waardeloos bezit aan Mexico gelaten) veel edele metalen aanwezig waren, doch er was tot nog toe slechts op enkele plaatsen goud gevonden; thans, in Februari 1818, onmiddellijk na het sluiten van den vrede van Guadeloepe Hidalgo, kwam aan den dag, welke ontzaglijke rijkdommen daar verborgen hadden gelegen. Reeds in Juli waren op de plaatsen waar het goud het eerst was gevonden, 4000 inenschen aan het zoeken. Ln het volgende jaar nain de stroom even sterk toe. Tegen het einde van 1849 telde men al 100,000 inwoners iu het land. De weinige duizenden Mexicanen en halfbloeden en de in de missiën der verschillende geestelijke orden wonende inlanders vormden daar maar een gering gedeelte van, hoogstens een vierde. Ongelukkig waren onder de immigranten duizeudeu die alleen door het goud waren aangelokt, het uitvaagsel van Europa en Amerika, zoodat weldra de schrikkelijkste wetteloosheid heerschte. Wel was in naam een Amerikaansch generaal als gouverneur met het gezag bekleed, inaar eigenlijk was ieder zijn eigen rechter. Evenwel, er waren onder de kolonisten ook tal van mannen, die het niet alleen te doen was om in eens rijk te worden en dan heen te gaan, maar die zich blijvend wilden vestigen. Dat was te meer liet geval, daar er een betrekkelijk vrij groote som noodig was om de lange reis ter zee om Kaap Hoorn, of ter zee en te land naar en over de landengte van Panama, en van daar weder ter zee tot San Francisco, oi te land over de prairieën en het Rotsgebergte te bekostigen.

De kolonisatie van Californië.