Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De overland weg was daarenboven lang niet zonder gevaar: talrijke krijgshaftige Indianenstammen zwierven over de vlakte en beschouwden niet ten onrechte den tocht der blanken door hun jachtgebied als een vijandelijken inval. Zij begrepen volkomen, dat die tochten vooreerst een geweldige vermindering, zoo niet uitroeiing van het wild, vooral van de honderdduizenden buffels (bisons) zou ten gevolge hebben, en zij wisten dat daarvan hun bestaan afhing. Voor hen was dus de weerstand tegen de emigranten een strijd om het bestaan , en zoo goed zij konden voerden zij dien met alle middelen, welke hun ten dienste stonden. Weldra was de oorlog in vollen sjans1. Al gelukte het ook aan de regeering met enkele stammen verdragen te sluiten, welke den vrijen doortocht verzekerden, altijd waren er andere, die op het krijgspad gingen, terwijl van weerszijden ieder oogenblik aanleiding gegeven werd om den pas gesloten vrede te verbreken. Slechts in groote, goed uitgeruste en gewapende karavanen, met tal van wagens en paarden, kon dus de reis ondernomen worden. Dikwijls vereenigden zich de landverhuizers en goudzoekers dan ook in benden van vele honderden, onder aanvoering van ervaren leiders. Maar zelfs als zij sterk genoeg waren om den Indianen het hoofd te bieden, werden zij nog door allerlei andere gevaren bedreigd in de eindelooze wildernis; soms was alleen de ontzettende droogte reeds een onoverkomelijk beletsel, terwijl de vreeselijke stormen en de zoo dikwijls voorkomende prairiebranden menige karavaan ten ondergang doemden. Docli niets was in staat den trek der landverhuizers tegen te houden. In 1850 nam de stroom der landverhuizing te land en te water zoo toe, dat in een enkele week meer dan 50,000 Amerikanen en meer dan 10,000 vreemden als voor goed of tijdelijk verblijf houdenden te San Francisoo werden opgeteekend. Deze stad, wier ongeëvenaarde ligging haar van zelt als de metropolis der Stille Zuidzee aanwees, was nauwelijks gesticht, of zij begon al fabelachtig te groeien, veel meer dan haar iets oudere mededingster Sacramento, in het dal der gelijknamige rivier, die, als de oudste stad, tot de hoofdstad van den nieuwen staat werd uitverkoren. Want zoodra de immigranten hun getal zoo zagen aangroeien, hadden al de ordelijke elementen onder hen, allen die zich blijvend in het land wilden vestigen, op echt Amerikaansche wijs de handen in een geslagen en waren begonnen zich te organiseeren. Met goedvinden van den militairen gouverneur werden verkiezingen voor een conventie uitgeschreven en door deze de

Sluiten