Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

nisten, en 't was bijna zeker, dat de meerderheid der bevolking geen slavernij binnen haar woonplaatsen zou willen dulden. Doch het Zuiden had het er op gezet zich van het laud meester te maken. Juist daarom hadden zijn democratische vrienden de vorming van twee territoriën doorgedreven. Nebraska gaf het Zuiden op, het was voor slavenarbeid ongeschikt, maar Kansas wilde het behouden. Daartegen bestond wel is waar een schijnbaar afdoend beletsel, dat namelijk Kansas benoorden de grenslijn van het Missouri-compromis lag, maar dat, meenden de slavenhouders en hun vrienden, de democraten, was met eenige handigheid op zijde te schuiven. Bij de organisatie der nieuwe territoriën in 1854, eischten zij namelijk, dat de bepalingen van het compromis van 1820 aangemerkt zouden worden als opgeheven doordat van 1850; dat dus Kansas niet van zelf vrije grond zou zijn maar dat, als er een staat uit werd gevormd, aan de bevolking, evenals in Nieuw-Mexico en Utah. zou worden overgelaten of zij de slavernij zou toelaten of niet. Daar deze landen geen van alle tot de door Mexico afgestane behoorden, maar vroeger deel van Missouri hadden uitgemaakt, had het compromis van 1850 er feitelijk niet het geringste mede te maken, maar de democraten, die tot eiken prijs de vriendschap van het Zuiden wilden behouden, stelden daartegen het beginsel der zelfregeering over en vonden zoo een grond om huu plannen op te bouwen.

Deze bepaling werd, na heftigen strijd in beide huizen, aangenomen ; de vrees, het Zuiden nog meer te verbitteren, bewoog velen tot berusting, te eerder omdat zij tamelijk zeker waren, dat het Zuiden niet genoeg kolonisten zou kunnen leveren, om die uit het Noorden in getal te overtreffen en dat de beslissing dus toch tegen de slavernij zou vallen. Ook het Zuiden was daarvan overtuigd, eu daarom greep het naar middelen, die al vroeger op kleiner schaal bij de stichting van Missouri hadden dienst gedaan. Vooral de veelal verwilderde bevolking van Missouri was bereid tot de onwettigste handelingen, want daar vreesde men, dat, als Kansas een vrije staat werd, de slavernij in liet eigen laud uiet meer te handhaven zou zijn. Groote benden trokken daarom uit de grensstreken van Missouri Kansas binnen eu namen, zoodra daar verkiezingen werden uitgeschreven (in 1855 woonden 8500 menschen, waaronder maar 240 slaven, in het land, wat een voldoend getal werd geacht om een zelfstandige regeering te vestigen) daaraan deel, als waren zij werkelijke inwoners. Zij deden dit op de meest schaamtelooze wijs, stemden niet

49

Sluiten