Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dan liet voor erkenning van een territorium als zelfstandigen staat vereisehte getal, deze geweigerd bleef, om geen andere reden dan omdat de door de meerderheid der bevolking aangenomen constitutie van Topeka de slavernij verbood. Ja, Congres en regeering gingen zelfs zoo ver van een voorstel aan te nemen, waarbij den inwoners van Kansas onmiddellijke toelating als staat en een aanzienlijke gift van staatslanderijen werd beloofd, als zij de Lecorupton-eonstitutie wilden erkennen, maar hun anders alle uitzicht om vooreerst een staat te worden werd ontnomen. Daarentegen werd in die dagen Oregon, ofschoon het lang niet het wettig benoodigd getal inwoners bezat, hoogstens een 20,000, tegelijk met Minnesota tot staat verheven; daar was geenerlei bepaling omtrent de slavernij in de constitutie gesteld en de invoering van deze dus mogelijk, al was zij er niet te verwachten.

De strijd om Kansas, de zelfs in A.merika buitengewone partijdigheid en wets- en rechtsverkrachting, welke daarbij door de zuidelijken waren gepleegd en door hun democratische vrienden waren goed gepraat, hebben echter aan de zaak der slavenhouders en vooral aan de democraten veel meer nadeel gedaan in de publieke opinie dan hun een oogenblikkelijk opgeven van hun pogen om Kansas te winnen had kunnen berokkenen. Niet weinige hunner leiders waren niet zoo verblind, dat zij er zich niet over schaamden, terwijl Buchanan zelf, hoewel hun tot alles bereid staand werktuig, erkende, dat hier het Zuiden de aanvaller en geenszins in zijn recht was geweest.

Voor het eerst had ditmaal ook het Noorden zich niet ontzien geweld te gebruiken; voor het eerst had het getoond over hoeveel krachten het beschikken kon. Hoofden der zuidelijken erkenden zelf, dat de strijd om Kansas verloren was geworden, omdat zij over geen menscheu genoeg te beschikken hadden gehad. Maar geen hunner kwam daardoor tot het besluit, dat dezelfde oorzaak hun nederlaag zeker maakte, als het eenmaal in de Unie zelf tot open strijd kwam.

In dezeltde dagen, dat de strijd in Kansas belangrijke afmetingen aannam, deed een enkele jaren te voren verschenen boek, de Negerhut, . niet alleen in het Noorden, maar bovenal in Europa de openbare' meening kenteren op een wijs, zooals wel nimmer in zoo korten tijd is geschied. Honderdduizenden exemplaren werden er in alle talen van gedrukt en gelezen door alle standen van de maatschappij in geheel

Invloed van het slavenvraagstuk op ie betrekkingen met het buitenland.

Sluiten