Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de groote man van het denkbeeld, al kou hij er niet de vader van heeten.

Dien naam verdiende eerder Cyrus Field te dragen, als men sprak van de internationale telegraafverbinding, welke deze sedert 1856, zooals vroeger al is vermeld, zoowel in Amerika als in Engeland wist door te drijven. Maar vooreerst liep het plan nog op teleurstelling uit en, zooals wij weten, maakte Amerika zich toen door zijn overdreven feestvreugde bij het eerste bericht van het welslagen der onderneming eenigszins belachelijk. Overdrevenheid in alles, vooral in zelfvertrouwen, was een eigenschap der Amerikanen, welke in die dagen in Europa nog veel ergernis gaf en veel kwaad deed aan de juiste schattin? van de waarde van alles wat in Amerika plaats had. Xosr altoos was men in Europa zich niet volkomen bewust, dat het niet lang zou duren, eer de ontzaglijke ruimte van het grondgebied der Vereenigde Staten zulk een geweldige massa producten zou voortbrengen, dat dit op de waardeverhouding en in Europa en in de wereld in het algemeen, den grootsten invloed zou uitoefenen. Men achtte nog altoos het getal inwoners in Amerika, dat wel in de eerste vijf jaren na de volkstelling van 1850 met een drie a vier millioen was toegenomen, maar toch nos* ver beneden dat van Groot-Brittaunië bleef, te gering, en de bevolking zelf in vele opzichten te weinig ontwikkeld, terwijl de staatkundige toestanden over het algemeen twijfel dedeD ontstaan aan de mogelijkheid van een handhaving der Unie op den ouden voet. Niet alleen een afscheiding van het Zuiden werd voorzien, maar zelfs werd het soms in dien tijd onmogelijk geacht, dat het Verre W esten op den duur bij de Unie zou blijven. Eu dan was er veel in Amerika wat den Europeaan, die geen geestdriftig bewonderaar was van den nieuwen tijd, ongunstig moest doen oordeelen. Wel werd daar in het algemeen buitengewoon veel gedaan om het onderwijs te bevorderen en vooral dit algemeen te maken en binnen ieders bereik te brengen, maar dat onderwijs was bijna uitsluitend, evenals het geheele leven, op de praktijk gericht. Het is waar, dat er een aantal universiteiten waren opgericht, grootendeels afkomstig van stichtingen van rijke lieden, en zelfs eigenaardige instellingen als de Smithsonian Institution, die eenigennate op de Europeesche academie s van wetenschappen geleken, maar over het geheel schenen die in het leven der natie van weinig beteekenis. Alleen in Nieuw-Engeland en bepaaldelijk in Boston bestond letterkundig leven, maar dat stond meer in verband met dat van Europa,

Sluiten