Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Voorteekenen der staat kundige crisis

i

( ]

2

der spoorwegmaatschappijen, kwamen er het slechtst af. Intusschen was na October het ergste voorbij. De invoer had natuurlijk opgehouden, niemand kocht meer, maar de oogst was goed, de prijzen van alle waren daalden, waut er was geen geld om mede te koopen, en ieder moest dus wel zijn waren voor geringen prijs kwijt raken, soms zelfs tegen andere waren ruilen. Dat hielp, de oogst moest weg, want men kon zelfs het beetje geld, dat hij opbracht, niet missen. ' De uitvoer hoewel niet zoo groot als vroeger, kon dus weder beginnen. En toen keerde langzamerhand het vertrouwen en de gewone toestand weder terug In het begin van December begonnen de banken weder met geld te betalen Weldra kwam er uit Californië nieuwe voorraad goud; de binnenlandsche handel herleefde van zelf weder. Alleen die met het buitenland bleef nog lang kwijnen. In Amerika was men de crisis te boven, toen zij in Europa juist de ergste gevolgen had. Eerst in den loop van 1858 kwam ecliter alles weder op den ouden

i fenige Wat 61 ds een zichtbaar teeke» overbleef, was de tijdelijke ondergang der nijverheid en een sterke vermindering van het

spoorwegvervoer en vooral van den spoorwegbouw in het Westen

In Europa trok de groote Amerikaansche geldcrisis met haar voor de oude wereld zeer voelbare gevolgen de aandacht zoozeer af van alle andere zaken in Amerika, dat niemand lette op den gang der staatkundige gebeurtenissen, in het bijzonder op die in Kansas en wat daarmede in verband stond. Het gedrag van den president was daarbij zoo dubbelzinnig, zijn partijdigheid voor het Zuiden zoo zichtbaar erwij lij trachtte die met allerlei redeneeringen tjoed te maken dat de meeste democraten, zelfs zuidelijke, zich van 'hem afwendden' Douglas, die hoopte liuchanans opvolger te worden, durfde niet verder mede te gaan, en wendde zich tegen de door den president ten opzichte van Kansas gevolgde staatkunde, met geen ander gevol* trouwens dan dat het Zuiden hem nu voor goed alle vertrouwen ontzegde. Evenwel ook Buchanan verkorf het door zijn valschheid met Uien m het Zuiden, die nog verzoening beoogden, en dat waren er niet weinigen. Geen wonder waarlijk, dat onder den indruk van al ie gebeurtenissen de republikeinsche partij in kracht toenam. Bij ie plaatselijke verkiezingen won zij gedurig veld.

In het Zuiden daarentegen scheen doo°r velen de hoop op verzoeking te zijn opgegeven. Niet alleen dat de voorstanders der slavernij :ich geen oogenblik matigden, maar ook de slavenhandel op Afrika begon

Sluiten