Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

voor de democratische partij was zij niet minder doodelijk dan de verwerping van het nieuwe door de republikeinen voorgestane tarief, dat het Noorden ter bescherming zijner industrie vroeg, een verwerping, die tengevolge had, dat een groot aantal democraten uit het Noorden thans tot de republikeinen overliepen.

t Waren alle voorteekenen van de naderende overwinning, welke in het einde van het jaar bij de presidentsverkiezing voor de republikeinen te wachten stond.

Reeds meer dan een jaar vroeger was de strijd begonnen, niet wie presi- ] dent zou zijn, maar wie candidaat zou worden gesteld. Twee mannen stonden vooral op den voorgrond, beiden uit denzelfden staat Illinois, de een, het oude hoofd der democraten, een der meest gevierde en meest gehate staatslieden, üouglas, dien de geheele wereld kende; de ander, een alleen in zijn staat bekende man, van geringe kennis en opvoeding, maar van een buitengemeen helder en doordringend verstand, het type van den modernen Yankee, maar toch door en door een man die vertrouwen wekte, zoodat hij dan ook den bijnaam van honest Abe droeg, Abraham Lincoln.

Beiden hadden in het laatst elkander scherp bestreden bij de senatorsverkiezing in Illinois, in 1859. Toen had üouglas' breuk met het Zuiden en met Buchauan vele republikeinen op hem doen stemmen en hem de overwinning doen behalen. Thans stond hem juist dat partij wisselen in den weg, terwijl Lincoln steeds de thans door de republikeinen voorgestane beginselen ernstig en krachtig had voorgestaan. Het geheele voorjaar van 1860 duurden de voorbereidingen, totdat in Mei de conventies der partijen bijeenkwamen, welke de candidaten plachten te stellen. En toen bleek het, hoe geheel anders de toestand was geworden.

Terwijl na betrekkelijk korten strijd in de republikeinsche conventie te Chicago, om het Westen te believen, aan Lincoln boven den New-Yorker Seward, al was deze zonder twijfel de groote man der partij, de voorkeur werd gegeven, verdeelden zich de democraten in drieën. Die van het Zuiden, die de Dred-Scott-uitspraak als grondslag van hun politiek programma aannamen, en in de eerste plaats den van hun beginsel afvalligen Douglas weren wilden, stelden den fungeerenden vice-president, Breckinridge uit Kentucky, candidaat. Daarentegen kozen de noordelijke en noord-westelijke, die de beslissing over de slavernij in territoriën en nieuwe staten aan de inwoners wilden overlaten, Douglas, terwijl

De verkiezing van Lincoln.

Sluiten