Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

een kleine partij, onder de leus, dat zij niets wilde dan de handhaving UlUe en van haar constitutie en wetten, zonder in de slavenquaestie kleur te bekennen, een zuidelijk unionist, Bell uit Tennessee, tot candidaat benoemde.

De geheele zomer en najaar werden tot de gewone presidentsverkiezingsbeweging gebruikt, tot de 4<" November de beslissing bracht. Zooals algemeen bekend is, wordt dan niet de president gekozen, maar worden dan in eiken staat de kiezers aangewezen. Deze echter ie ben eigenlijk in volledige tegenspraak met de oorspronkelijke beoe ing der constitutie, volstrekt geen beteekenis, daar zij feitelijk aan Hun mandaat gebonden zijn. De eigenlijke verkiezing, een formaliteit, geschiedt in naam door de staten. Het getal stemmen, dat elke staat daarbij uitbrengt, is gelijk aan dat der senatoren en afgevaardigden die hij naar het congres zendt, en die stemmen zijn altijd'eensluidend.

Dientengevolge is de uitslag der volksstemming zonderling; een candidaat, die overal in de minderheid blijft, kan op deze wijze geen en ele kiesstem verkrijgen, terwijl toch honderdduizenden hem als iiuii candidaat hebben aangewezen.

Dat gebeurde ook thans. Lincoln verkreeg alleen in de vrije staten ïjna een millioen, vierhonderdduizend stemmen, die hem op de 302 uitgebrachte kiesstemmen de meerderheid, nl. 189, bezorgde. Dou-las aareutegen kreeg wel in allerlei staten bijna een millioen stemmen, maar slechts in één de meerderheid, en verwierf dus slechts 12 kiesstemmen en was hopeloos en voor goed staatkundig vernietigd. Het duiden had eenstemmig Breckinridge gekozen, met nog geen 670,000 volks- en 72 kiesstemmen, terwijl Bell van de eerste 575,000 en van kiesstemmen 39 had. Hoewel Lincoln dus bij de natie slechts een betrekkelijke en geen volstrekte meerderheid had verkregen, was hijzonder tegenspraak als wettig president verkozen, met een meerderheid van 1^9 tegen 123 kiesstemmen.

De strijd was beslist, de republikeinsche partij had de overwinning behaald met haar programma, dat, daar de vrijheid een natuurlijke toestand was, noch het Congres der Vereenigde Staten, noch eenige lokale wetgevende vergadering het recht had de slavernij in een territorium in te voeren.

Het Zuideu wist wat dat beteekende, het wist ook, dat Lincoln niet de man was, die van dat programma zou afwijken. Zuid-Carolina was terstond tot onmiddellijke afscheiding besloten.

Een nieuw tijdperk brak voor de Unie aan. Met de oude, uit het

Sluiten