Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

calen versmolten. Comoufort zelf behoorde eigenlijk tot haar, maar hij had te geringen persoonlijkeu invloed om een eigen staatkunde

°i°r, ^ ,d-Ten' Z°° k°n het ?ebeuren dat> na de bedwinging van enkele schildverheffingeu der tegenpartij en van enkele partijhoofden,

die vrij wel zelfstandig optraden, de radicalen in het Congres, de puros, e zuivere democraten, de aanneming eener wet op de opïieffing van het grondbezit in de doode hand doordreven. Van toen af was het open oor og tusschen de beide partijen. Aan de pronuuciaiuento's kwam geen einde, en de regeeriug kon dikwijls slechts door overeeukomsteu met de hoofden der beweging zich van de onmogelijke taak van die e edwingen ontslaan. Daarbij kwamen groote moeilijkheden met het buitenland, vooral met Spanje, eerst over de schuld, die gedeeltelijk 111 Spaansche handen was, daarna over allerlei gewelddadigheden tegen Spaansche onderdanen. Zelfs verscheen een Spaansch eskader voor Veracruz. Wel werd toen een overeenkomst getroffen maar weldra hadden andere geweldplegingen plaats, die eindelijk tot het afbreken der diplomatieke betrekkingen leidden. En Spanje was niet de eenige mogendheid, die zich had te beklagen. Ook met Engeland ontstonden, tengevolge der onzekerheid, waarin bij de revolutionuaire toestanden de vreemdelingen verkeerden, groote bezwaren terwij de Amerikaansche gezant kenlijk pogingen deed om, met name' door het verschaffen van gelegenheid aan de regeering om een leening te sluiten onder verband der douane-opbrengst, den invloed van Amerika op Mexico te versterken.

In tusschen werd in 1857 door het Congres de nieuwe, zeer democratische federatieve constitutie aangenomen, en niettegenstaande veler tegenstand afgekondigd. De geestelijkheid verloor toen bijna alle voorrechten zij werd aan het gemeeue recht onderworpen, de eeestehjke rechtbanken werden afgeschaft, de geestelijke orden opgeheven liet onderwijs aan haar gezag onttrokken en vrijheid van godsdienst afgekondigd. De sprong was haast te groot om te kunnen slagen

Voor een goed deel was de kracht van den democratischen stroom te danken aan de bekwaamheid van den leider der partij, Benito Juarez, een eenvoudig Indiaan van geringe afkomst, maar die zich door zijn' talenten had weten te verheffen, eerst tot een aanzienlijk lid van de balie later van regeeringscolleges en van het Congres. Hij werd nu president van het Hooggerechtshof en daardoor tegelijk vice-president c i republiek. Behalve zijn onmiskenbare talenten, welke bij iemand

Sluiten