is toegevoegd aan je favorieten.

Geschiedenis van onzen tijd sedert 1848

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ring van vijanden en vrienden. De weinige handel die er nog was, bevond zich geheel in handen van vreemdelingen, die meestal, maar niet altoos tegen beleediging of plundering beschermd werden door de vrees voor de wraak hunner regeering. Vandaar dat, toen eindelijk Juarez meester van den toestand was geworden, hij letterlijk geen andere middelen vond om aan de behoeften der regeering te voldoen dan daden van geweld, of die althans gelijk stonden met een staatsbankroet. \ ergeleken met de jaren onmiddellijk na den oorlog met de Vereenigde Staten, was de Mexicaansche republiek hard achteruit gegaan. Zelfs voor een LatijuschAmerikaansche republiek was haar toestand buitengemeen ellendig.

Trouwens, bloeiend konden die geen van alle heeten. Allerminst zeker de naaste buren van Mexico, de vroeger verbondeu vijf republieken van Midden-Amerika, waar of, als in Guatemala, een feitelijk souvereine president regeerde, of de revolutie aan de orde van den dag was, terwijl daarenboven onderlinge twisten herhaaldelijk tot open oorlog tusschen de verschillende staatjes aanleiding gaven, en pogingen om door federatieve banden de eendracht der door de natuur aan elkander gehechte landjes te herstellen, gewoonlijk geen ander gevolg hadden dan nieuwen ouderlingen strijd. Doch dat alles was in LatijuschAmerika zoo gewoon, dat ik er geen melding van zou maken, wanneer niet een geheel nieuw gevaar de onafhankelijkheid dezer republieken was komen bedreigen.

Het was de tijd der avonturiers, der tiibustiërs, zooals men veelal in Amerika zeide. De verwarde toestanden, de zwakheid en de partijstrijd in de Spaansch-Amerikaansche landen en zeker niet het minst de gunstige afloop der onderneming om Texas in bezit te nemen en aan Mexico te ontnemen, lokten allen aan, die gaarne troebel water vischten, Amerikanen zoowel als Europeanen, soms alleen om winst te behalen, soms ook om meer of min persoonlijke of politieke doeleinden. Ik herinner maar aan Lopez en de ondernemingen tegen Cuba, en aan die tegen Beneden-Californië. In Mexico had in de dagen van Santa Ana's laatste dictatuur een Fransche graaf, Raousset de Boulbon ouder voorgeven van mijnen in een district van den staat Sonora te ontginnen, aan het hoofd eener gewapende bende Europeesche avonturier: dat land bezet en de regeeringstroepen, die hem kwamen verdrijven verslagen. Hij had zich daarna met Santa Ana verzoend, die hem oj geen andere manier had weten te ontwapenen; maar weldra volgdi

MiddenAmerikaende onderneming van Walker.

I )