Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ZEVENDE HOOFDSTUK.

Buitengewone beteeke

kenis der opening van J apan.

BEGIN DER OPENING VAN OOST-AZIË.

Wanneer over een paar eeuwen een geschiedschrijver de tweede helft der negentiende eeuw bespreekt, dan zal hij misschien geen tusschen de jaren 1852 en 1839 voorgevallen feit gewichtiger noemen dan het m 1853 binnendringen in de baai vau Yedo, van een viertal NoordAinerikaansche oorlogschepen. Want die gebeurtenis heeft gevolgen gehad, welke ten slotte een land en een volk, die beide door de natuur bestemd schenen tot hoogst belangrijke factoren in de wereldgeschiedenis, of althans in de geschiedenis van Oost-Azië, maar die door de staatkunde gedurende meer dan twee eeuwen in een volstrekte afzondering waren gehouden, aan hun natuurlijke bestemming hebben terug gegeven. Niet alleen toch is daardoor aan de afzondering van Japan een einde gemaakt, maar het gevolg is geweest, dat liet Japansche volk zich bewust is geworden van den toestand, waarin het door die afzondering gebracht was. En dat bewustzijn heeft binnen weinige jaren 111 Japan een omwenteling in alle maatschappelijke en staatkundige toestanden teweeg gebracht, zoo diep ingrijpend minstens als in Frankrijk de revolutie van 1789. Alleen met dit onderscheid, dat zij tot Japan alleen beperkt bleef. Want van een innerlijken samenhang, zooals tusschen de volken van Europa bestaat, is bij de volken van' Oost-Azië geen sprake, al mogen zij ook verwant zijn en alle meer of min den invloed der Chineesche beschaving hebben ondergaan. Zoo kon het dan ook gebeuren, dat Japan geheel veranderde, terwijl China in den grond hetzelfde bleef, al spanden Europa en Amerika ook samen om het onder hun invloed te brengen.

Sluiten