Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Een door niemand verwacht gevolg van die omwenteling is geweest, dat Japan in het einde der eeuw een macht werd, waar Europa en Amerika rekening mede moesten houden, zoo zij Oost-Azië verder onder hun invloed wilden brengen. Japan is thans in Oost-Azië eeu groote mogendheid, welke in vele opzichten de evenknie kan heeten van de groote mogendheden van Europa, en het heeft dientengevolge een geheel bijzondere positie in de wereld verkregen. Het is de eenige staat welke, hoewel niet gegrondvest op de Christelijke, Europeesch-Amerikaansche beschaving, vele der beste vruchten dier beschaving heeft weten aan te wenden om in weinig tijds een standpunt te bereiken, zooals tot nog toe geen Oost-Aziatische staat heeft ingenomen. En dat, terwijl alle op andere beschaving dan de Christelijke berustende staats- en volksorganismen voor Europa moeten bukken en zelfs China moeite heeft zijn zelfstandigheid te bewaren. Dat vooral maakt de wedergeboorte van Japan tot een feit van geheel eenige beteekenis, vau een veel grootere dan de opening der overige Oost-Aziatische lauden, welke in dezelfde dagen was begonnen of stond te beginnen.

Zoowel wat Japan in het bijzonder als de overige Oost-Aziatische landen betreft, zag het tijdperk van 1852 tot 1859 of '60 slechts het allereerste begin van de groote veranderingen die daar voor de deur stonden. Ook daar was deze periode een van overgang en voorbereiding

Schijnbaar bleef zelfs Japan, nadat het schoorvoetend de vreemdelingen op zijn bodem had toegelaten, nog het Japan van het ancien régime, maar in werkelijkheid had de aanraking met de buitenwereld voor het oude Japan dezelfde gevolgen als de gebeurtenissen der achttiende eeuw voor Frankrijk hadden gehad. Want de toestanden waren er minstens even onhoudbaar geworden. Om dat duidelijk te maken moeten wij even de vroegere geschiedens van het land nagaan.

Betrekkelijk laat was Japan, zooals men weet uit twee kleiner zuidelijke eilanden, Kioe-sioe en Sikok en een grooter noordelijk eiland, Xippon, bestaande (het daarbij behoorende nog door de Aino's, de oude inwoners, bewoonde Jesso heeft geen beteekenis), een eenigszins beschaafd land geworden, waarschijnlijk in de dagen der Volksverhuizing. Eerst toen schijnt de reeds oude en hoog ontwikkelde Chineesche beschaving er te zijn binnengedrongen en daarmede de gods-

Eigenaardig karakter der periode voor de opening van Oost-Azië

en Japan in 't b;j zonder.

Het oude Japan.

Sluiten