Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De Amerikaansohe expeditie naar : Japan.

van hen alleen afhankelijk talrijk korps ambtenaren in het leven geroepen, en weldra werd op den leenstaat een bureaucratie geënt. Deze op Chineesehe wijs aan vaste vormen gebonden, uitteraard uitermate conservatieve bureaucratie werd nu de eigenlijke beheerscher van het land. De sjogoen liet den ministerraad regeeren, en deze zorgde angstvallig dat alles op den ouden voet bleef, vooral dat de klassen zich met vermengden. Doch de Japanners waren altijd een uitermate in alle nieuwigheden belangstellend volk geweest, en zij maakten gebruik van het eenige open deurtje naar de buitenwereld, hoe zeer ook dat slechts op een kiertje stond, van Decima, om iets te vernemen van wat er in de wereld gebeurde. In het geheim werden Hollandsche boekeu vertaald en verspreid en kwamen enkelen daardoor tot de kennis van de nieuwe ontdekkingen en uitvindingen, vooral op natuurkundig gebied. En tegelijkertijd ontstond langzamerhand een algemeene ontevredenheid. De boeren werden door de daimio's, op wier land zij woonden, verdrukt, de lasten, welke daarnevens de regeering oplegde, waren zwaar, ook voor de stadsbevolking. Het hof en de ambtenaren kostten ontzaglijke sommen, de samoeraï's, vele duizenden (men berekende huu aantal op bijna vijf percent der bevolking), leefden ten koste van het volk en deden eigenlijk niets nuttigs. De veeten in het binnenland, de oorlogen soms tusschen enkele daimio's, de expeditiëu der regeering om deze te onderdrukken, de plunderingen en brandschattingen der rondzwervende benden romns, die een rooversleven leidden, waren een ware plaag. De welvaart verminderde, de regeering wist kwalijk meer aan geld te komen. Eu de natie wist, dat de sjogoens, die dien toestand, welke het land op den duur te gronde moest richten, in het leven hadden geroepen en handhaafden, eigenlijk overweldigers waren; dat niet huu, maar den mikado alleen het hoog gezag toekwam. Maar men wist niet hoe aan den toestand te ontsnappen, de regeering was te sterk door haar overal aanwezige ambtenaren. Toch was het gevoel algemeen, dat er een einde aan moest komen.

Zoo ongeveer was de toestand in Japan, toen in 1853 de Amerikaansche commodore Ferry met een viertal schepen in de baai van iedo verscheen.

Al reeds langen tijd had de regeering van Japan groote bezwaren jehad met de Europeesche en Amerikaansche schipbreukelingen. Vroeger Jaren de noordelijke Oost-Aziatische wateren bijna onbekend aau de

Sluiten