Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Rusland verder iets te ondernemen. Het liet liet veld aan de Amerikanen.

Den 12den Februari 1854 verscheen Perry opnieuw, nu met zijn geheel eskader van 9 schepen.

In Japan had zijn optreden groote verwarring verwekt. De uitsluiting der vreemdelingen was voor de heerschende klasse, voor den militairen adel, de samoeraï's, als 't ware een heilige instelling geworden, welke te overtreden heiligschennis was. Zij was daarom h oogelij k ontstemd over de zwakheid der regeering. Deze was zich dat bewust en had zich daartegen zoeken te dekken door de daïmio's te raadplegen, een bewijs van zwakheid, dat haar duur te staan zou komen. De meerderheid wilde onbepaalde afwijzing en het keeren van geweld met geweld. Maar de regeering achtte zich daartoe niet in staat. Zij besloot te onderhandelen en liet Perry dit terstond bij zijn terugkomst weten. Eerst zocht zij nog den commodore te bewegen minder diep in de baai het anker te laten vallen, maar na lange onderhandelingen werd eindelijk Yokohama, toen een onbeteekenend plaatsje, thans, zooals men weet, de groote havenstad van Japan, aangewezen als plaats der onderhandelingen.

Deze werden in het begin van Maart geopend. Terwijl zij hun ioop hadden, want de Japanners zochten allerlei uitvluchten, hoewel de betrekkingen zeer vriendschappelijk bleven, lieten de Amerikanen hun een telegraaf en een kleinen spoorweg, die zij hadden medegebracht, zien om hen door de wonderen der nieuwere beschaving te imponeeren. De Japanners toonden in alles de grootste belangstelling, maar bleken reeds van de meeste dingen door boeken en afbeeldingen op de hoogte te zijn. Maar in werkelijkheid begrepen zij het nut van alle nieuwigheden volkomen, en waren evenzeer overtuigd, dat zij niets hadden wat daar tegenover te stellen was. Het inzicht, dat de Japansche beschaving, hoe hoog ontwikkeld ook, verre ten achteren was, brak zich bij hen baan, al waren er velen die er liever niets van wilden weten en het oogenblik vervloekten, dat de vreemdelingen den heiligen grond van het "Rijk der opgaande Zon1' hadden betreden.

Den 318ten Maart 1854 werd het door Perry verlangde tractaat te Kanagawa gesloten. Twee havens, Simoda dadelijk en Hakodade na een jaar, werden voor den Amerikaanschen handel opengesteld; in de eerste mocht een consulaat gevestigd worden. De overige bepalingen, over de behandeling van schipbreukelingen, schepen die in

Sluiten