Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Gevolgen van

het traktaat van Kanagawa.

I 1 ( ( ( 1 1 i

v v S V h Vi d

ir w m re

ni

co

pe

nood andere dan de verdragshavens binnenliepen, en dergelijke, zijn voor de geschiedenis vau geen belang.

Het groote feit was, dat met 31 Maart 1854 het isolement van Japan had opgehouden.

En niet alleen ten opzichte vau Amerika, dat wel dadelijk koopvaarders zond, maar op den duur lang niet den bootsten handel op Japan verkreeg, maar vau alle andere volken. Reeds een half jaar later kwam de Engelsche admiraal Stirling met een eskader voor Nagasaki en sloot er den 14-'"> October een gelijksoortig verdrag, waarbij Nagasaki terstond en Hakodade wat later voor den Eugelschen liandel werden opengesteld.

Het sprak van zelf, dat nu Nederland niet nalaten kon te eischen ilthans eenigermate op gelijken voet als de andere staten, die tot no;oe m geen betrekking tot Japan hadden gestaan, te worden behaui . Deu 9dcn November 1855 werd in dien zin een traktaat gesloten, at in 18o8 aanzienlijk werd uitgebreid toen de Japansche regeering loor andere natiën tot nieuwe concessiën was gedwongen. Maar Nederand heeft er weinig vruchten vau getrokken, vergeleken met de overig landelsvolkcn van Europa. Zijn Japansche handel is gering gebleven, zijn uvloed op Japan weldra door dien zijner sterker mededingers verdrongen.

Evenwel, hoewel de openstelling vau havens en zelfs de vestiging an consulaten was toegegeven, de Japansche regeering wilde geenszins erder gaan. De Amerikanen meenden terstond handelsinrichtingen te ïmoda te kunnen vestigen, maar dat wilde zij in geen geval toelaten, ant de opwinding in Japan, over wat men een schande noemde voor et land en den sjogoen, nam met den dag toe. Daïmio's en samoeraï's srhieven gelijkelijk hun stem er tegen. De mare van het gebeurde rong door tot in liet hof van den mikado te Kioto, waar de afhuu nog heviger was. Maar tegelijk zag men er daar een middel i oin de gehate macht van den sjogoen ten val te brengen. Reeds erden verbindingen tusschen de omgeving van den mikado en de achtige daïmios van het zuiden aangeknoopt. De sjogoen en zijn geermgsraad werden zeer in het nauw gebracht; zij gevoelden zich et meer opgewassen tegen hun taak. Eenmaal aan' het doen van ncessiën, konden zij op dien weg niet terug.

De gelijktijdige gebeurtenissen in China, die de overmacht der Euroesche wapenen zoo duidelijk bewezen, noopten tot verder toegeven.

Sluiten