Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Je Taipingopatand in China.

gevolgen dat kon hebben; zij wisten te wel wat in China en elders gebeurd was. En tegen de Europeanen was Japan nog machteloos; wel was de regeering, en waren op haar voorbeeld, ook enkele daïmio's, met name die van het zuiden, begonnen zich wapenen en stoomschepen aan te schaffen en hadden zij Europeanen en Amerikanen in dienst genomen om het gebruik daarvan aan de Japanners te leeren, die, dat wist men, spoedig in staat zouden zijn er zelf mede om te gaan, inaar het was nog maar een eerste begin, en tegen een Europeesche land- en zeemacht beteekende dat niets. Een oorlog met Europa was onmogelijk en verbreking der traktaten stond met een oorlogsverklaring gelijk.

Daarom zocht Ti Kammon den mikado te dwingen. En een zoo krachtig en helderziend man zou daarin misschien geslaagd zijn Maar hij werd in 1860 door samoera'fs zonder heer, zoogenoemde ronin's, vermoord; de moordenaars beroemden zich openlijk op hun daad en op de vaderlandsliefde, welke hen daartoe gedreven had. En waarlijk, dat deden zij op hun standpunt niet ten onrechte.

Met den dood van li Kammon was de val van het sjogoenaat bezegeld. Niet daarvan zou echter de hervorming uitgaan. maar deze zou, wonderlijk genoeg, geschieden juist onder leiding van de macht, welke haar het meest tegenstand scheen te bieden. Japan was nu eenmaal het land van het verrassende en het ongewone.

Maar de omwenteling behoort aan een ander tijdperk. De voorbereiding, de opening voor de vreemdelingen, de eerste overgang uit den ouden tot den nieuwen tijd had het tijdperk van 1833 tot '60 gevuld.

Geen land ter wereld staat vreemder tegen Europa over dan China. Zijn overoude beschaving, die voor ons zooveel onbegrijpelijks, zoo weinig aantrekkelijks heeft, niettegenstaande wij de hoogte moeten erkennen, welke zij in vele opzichten bereikt heeft, heeft zulk een geheel anderen ontwikkelingsgang gehad dan de onze, dat het niet onbegrijpelijk is, dat wij de Chineezen en dezen ons niet verstaan. Wat blijkbaar de Chineesche beschaving vooral ontbroken heeft is invloed van buiten. Alle volken, waarmede China in aanraking is geweest, stonden op veel lager trap, die van Indië alleen uitgezonderd. Het eenige vreemde element dat in China grooten invloed heeft gehad, is het uit Indië gekomen Boeddhisme, al werd dat in China misschien veelszins iets geheel anders, niet alleen dan wat het oorspronkelijk was (dat is in alle landen waar het werd opgenomen en ook in Indië zelf

Sluiten