is toegevoegd aan je favorieten.

Geschiedenis van onzen tijd sedert 1848

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ging er mede als met de officieele berichten omtrent de overwinningen van liet keizerlijk leger, die overal aangeplakt, maar nergens, en terecht, geloofd werden.

Het bewaren der onzijdigheid van het Europeesch-Amerikaansch kwartier te Shanghai kostte groote moeite en leidde zelfs tot een botsing tusschen de Engelsche, Fransche en Amerikuansche strijdkrachten en de keizerlijke troepen. De geringe gevechts waarde van deze laatsten kwam daarbij opnieuw aan den dag. Meer nog echter bij de tallooze nederlagen, welke zij in den loop van het jaar 1853 leden. Toen scheen waarlijk de zege, aan de revolutionnaire partij verzekerd te zijn. Zelfs drongen zij door naar het noorden, tot in de provincie Tsche-li, waar Peking ligt, en verschenen voor Tientsin. Maar daar scheen de opstand te verlammen , hoewel zij in het midden nog altijd vorderingen maakte en een groot gedeelte van het land aan het keizerlijk gezag onttrok In 1854 en '55 bleef de toestand dezelfde en een jaar later verloor de opstand voor Europa zijn belang, of liever men vernam er niet meer van, tengevolge der verwikkelingen, die te Kanton ontstonden en tot den eersten EngelschFranschen oorlog met China leidden. De macht der ïaiping bleef natuurlijk ongeschokt in een tijd, toen de regeering te Peking alle krachten noodig had om de Europeesche vijanden te bestrijden. Dat zij echter niet meer toenam, zelfs onder zulke omstandigheden, bewees, dat de beweging haar hoogtepunt had bereikt. Zelfs van den opstand der Muzelmannen in zuidwestelijk China, in de provincie Yunnan, welke onder de leiding der beide Ma's een tijdlang ook in die streken het keizerlijk gezag in groot gevaar bracht, wisten de Taiping geen gebruik te maken. Zij wisten evenmin te voorkomen, dat dezen zich (in 1860) tot onderwerping lieten bewegen, als dat zij den nog lang daarna voortsmeulenden opstand wisten te ondersteunen. De poging om de Mandschoe's te verdrijven was, vooreerst althans, onherroepelijk mislukt, 't Werd nu de vraag, of de nationale beweging sterk genoeg was om de Taiping te handhaven in het bezit van het land, dat zij veroverd hadden. Vooreerst echter was daar geen vrees voor. De Mandschoe's hadden thans met andere vijanden te doen. Europa liet zich niet langer afwijzen.

Reeds in een vroeger hoofdstuk is hier gesproken over het geschil Deeersteoorwaarin Engeland in het jaar 1856, niet met de keizerlijk Chineesche ^e^En^eiand regeering, maar met den keizerlijken commissaris en onderkoning, Yeh, en Frankrijk.