Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

V (IOHR F. I) F..

met vermoeiende opmerkingen, die den draad van zijn verhaal afbreken, weet hij hem toch ongemerkt uit te lokken tot het maken van vergelijkingen tusschen toen en nu, opdat men, aan anderen zich spiegelend, zich zachtkens spiegelen moge.

Stkeckfuss is daarenboven volkomen meester van zijn vorm.

Wie bij hein diepzinnige redeneeringen, prachtige oratorische wendingen of hoogdichterlijke beelden verwachtte, zou zich zeer bedrogen zien. Hij schrijft voor het volk, in den zin, waarin deze uitdrukking boven reeds omschreven werd; dus weet hij, dat hij moet verhalen, helder, geleidelijk, boeiend verhalen. En in dit opzicht handhaaft hij in dit werk den roem om vroegeren arlteid reeds in zijn vaderland hem toegezwaaid.

Heb ik mij bij den eersten druk er op toegelegd om dit boek in een echt-Nederlandsch gewaad te steken, bij dezen tweeden druk — die wat den inhoud Itetreft nagenoeg onveranderd blijft, — zal ik het geheele werk met de pen in de hand doorloopen, ten einde het van minder juiste of minder eigenaardig Nederlandsche uitdrukkingen te zuiveren en onwillekeurig ingeslopen misstellingen te verlieteren.

Vinde het ook in zijn nieuw gewaad bij ons volk eene goede ontvangst! Kweeke het bij velen liefde en geestdrift voor echt-menschel ij ke levensbeginselen aan.

Alleen zoo de lieoefening der geschiedenis dit uitwerkt, bereikt zij haar doel. Dan is zij tot zegen; zoo niet — dan is zij ten vloek.

B. TER HAAR Bz.

■WV/W

Sluiten