is toegevoegd aan je favorieten.

De geschiedenis der wereld, aan het volk verhaald

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

lot den bouw gedwongen. De arbeiders moesten de reusachtige steenblokken uit de groeven in het Arabische gebergte tot aan den Nijl sleepen waar anderen die verder tot aan het Lybische gebergte vervoerden. Honderd duizend menschen zouden daarmede onafgebroken bezig zijn geweest. Tien jaren had men noodig gehad 0111 met deze menschenmassa een weg aan te leggen naar de pvramide: een stevige dijk van gepolijste steenen met mgebeitelde beelden Vervolgens werd de heuvel gebouwd, waarop de pyramide staan moest, met de onderaardsche vertrekken. Het oprichten van de pyramide zelve had 20 jaren gevorderd; geen enkele daartoe gebezigde steen had eene

afmeting van minder dan 30 voet. ...

De pvramide zou gebouwd zijn op de wijze van een trap met treden; door middel van werktuigen, die van korte balken vervaardigd werden, had men de steenen eerst op de onderste rij der treden gebracht, ze vervolgens met eene tweede machine op de tweede rij omhoog getrokken, en zoo voort tot aan den top toe. Zooveel rijen van treden als er waren, evenveel machines zouden er geweest zijn. Het bovengedeelte was het eerst voltooid geworden toen was men naar beneden geklommen en had ten laatste het onderste deel voleindigd. Op de pyramide stond in Egyptische schrjjfteekens te lezen, hoeveel geld aan ramenas, uien en knoflook voor de arbeiders besteed was.

De tolk vertaalde het schrift voor Herodotus en verhaalde, dal voor het «weven vermelde doel alleen I«00 talenten zilver (d. i. bijna 4 millioen guldens) was uitgegeven, »en wanneer het hier zóó mee gesteld is zoo besluit Herodotus zijne beschrijving — «hoeveel moet dan nog niet uitgegeven zijn voor ijzer lot het vervaardigen van de werktuigen en voor spijs en kleeding der arbeiders, voor zoover zij gedurende bovengenoemden tijd aan het

werk gebouwd hebben."

Ook de pyramiden van Chafra en Menkera zijn reuzenwerken. De eerste verheft zich tot eene hoogte van 447 voet. De andere is wel is waar lager (218 voet), maar zij overtreft de beide hoogere door de schoonheid en regelmatigheid van haren bouw. ... • 1 •»•<■/• 1 1

Op een kolossaal voetstuk verheft zich deze pyramide in a ot o loodrecht op elkander staande en trapswijze in grootte afnemende verdiepingen. De daardoor ontstaande tusschenruimte is overal door schuin muurwerk aangevuld. Tot op eene aanzienlijke hoogte bestaat de bekleeding uit geslepen «ranietplaten. In de rots onder het gebouw liggen twee kamers onder elkander. In de benedenste vond men eene fraai bewerkte sarcophaag van blauwen bazaltsteen die eene mummie bevatte. Het deksel van de sarcophaag was met hieroglyphen bedekt, waarvan de zin dus luidde: »0 koning, zoon van Osiris. Menkera, eeuwig levende, kind des Hemels, geboren uit de Godin Nut. Moge uwe moeder Nut zich over u uitstrekken in haren naam, die het geheim des Hemels is. Moge zij u vergunnen, dat gij een God zijt en uwe vijanden niet leven, koning Menkera. eeuwig levende!

Maar hoe weten we, dat juist dit opschrift op de sarcophaag stond. Hoe was het mogelijk, die raadselachtige schrijfteekens te verklaren, teekens die tot eene onbekende, reeds lang van de aarde verdwenen taal behooien. Vele eeuwen lang waren de hieroglyphen, de oudsle schrijtleekens der kgyptenaars, een onopgelost raadsel. Eerst in den laatsten tijd is het aan het onvermoeid wetenschappelijk onderzoek gelukt de duisternis, die tot lieden op de oud-egyptische opschriften rustte, voor een deel althans te verdrijven, en daarmee een gewichtig tijdperk in de geschiedenis der wetenschap te openen.

Het oudste schrift der Egyptenaars, hetwelk wij in de pyramiden vinden, de hieroglyphen, was een beeldschrift, dat door veelvuldig gebruik langzamerhand verkort is geworden. De hieroglyphen zijn afbeeldingen van de meest verschillende voorwerpen, die óf het afgebeelde voorwerp zelf aanduidden, óf wel als symbolen gebruikt werden. Bij veelvuldige herhaling van één en hetzelfde beeld, werd dit laatste door een korter teeken vervangen. Zoo beeldde