Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

men een huis door een eenvoudigï

men 'in het midden van dit vier-

km' & SK-* - s» hïfiï

men het geven voor door een 11 r striiden door een arm die mei

het gaan door een weg met boomer1, iU ^ e(,hlcr was het. afgetrokken schild en lans gewapend was Veel mot UJR ^ ^ (>peklen ,e ver. begrippen, zooals gerechtigheu . ■ • ^ (j(,n |00p jes tijds

zinnelijken. Toch geschiedde dit o t,...ken der gerechtigheid; een ge-

he, li-W*. V,dT.Ï?ilrni *X «Ml

zwaaide geesel dat der ma^'' . • van een handvatsel voorzien, het leven werd afgebeelddoor een hoe k(mstig het ook aan-

Hoe vernuftig zulk sdirift ook vva p ^ ^ oms|ac|lt|g, ,|at men schouwelijk gemaakt werd, tocl , . . , me(je uitdrukken kon. De

rtï. tA*ZX -WK w§ naam met eene a begon; I, v. door het riet (ak) of den aJeUar aohene). ^ ^ klank. óf als Ten einde het verwisselen van . werd óf aan de eerste

heeldteeken moesten gebii • bijzonder beeld aange-

ÜX=«7 hz SVfe

s ■ rttsrrjs

dat door grootere samentrekking < .1 .ft ( { | n „itsluitend het

het volk bracht, terwijl liet gebruik van "^5™^ ipn op ,ie Egyptisch.-

voorrecht der priesters was Ip^ees • , ^ , hieroglyphen. het hieratische

- °'z""atEB1""

"'8'"T7 ?tï1W.voHS« — i™.*

Egyptische scbrijfteekens b.jna ^korne ^ men' ^r dikwijls

hunnen zin alleen bij gissing " ; • Fransch officier l>ij

verkeerd. Daar wilde t geluk, 1"'/" £, J ll dat Tn opschrift droeg, in Rosette het brokstuk van eene granetplaalvomiuaiw 1 hilhen.

«ei ««* **rr-

vervolgens in hieratisch schrift. iLtsrhe museum bevindt, werd door

üe steen, die zich tegenwoordig m het Britectemnseum ^ ^ sehatkamcr

de geleerde onderzoekers met L, .ekDt njet geheel ontsloten, toch

& £ WSEi ^ hiëroglyfen en van het

^"^Een^Franschman .^Chain^llion g^aamdL \aa\e de^'^^tenaars

alle verder onderzoek doordien Se doode taal.

lot het Koptiscli terugbrach . - F-mite njet meer gesproken wordt,

die sinds de invoering van den Islam n Egude njnn» ^ bekiee(lt zij

er*aSSfMrüi" - ««*%■■. -

*" ™' langamen mm <«> '»"•

Sluiten