is toegevoegd aan je favorieten.

De geschiedenis der wereld, aan het volk verhaald

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ander offer de overmaat van zijn geluk temperen moest, werd door dezen ter harte genomen. Het meest geliefde zijner kleinoodiën was een zegelring van smaragd, in goud gevat. Dezen wierp hij bij gelegenheid van eene vaart met hooggaande zee in het water; vervolgens voer hij terug en treurde thuis om het verlies van den kostbaren ring. Vijf of zes dagen later had een visscher een schoonen grooten visch gevangen, dien hij aan Polykrates ten geschenke bood. De tyran nam den visch met welgevallen aan en het hem naar de keuken brengen. Toen de dienaars hem hier openden, vonden zij den zegelring huns meesters, welken deze in de zee geworpen had, onbeschadigd in de ingewanden'van den visch.

Polykrates hield dit voor een wenk der godheid, en schreef de geheele geschiedenis aan Amasis. Nadat de koning den brief gelezen had. verklaarde hij, dat aan Polykrates onmogelijk een goed einde kon te wachten staan, en hij liet dezen derhalve door een heraut de gastvriendschap opzeggen. Dit deed hij. zegt Herodotus, opdat, wanneer een treurig en verpletterend noodlot eens Polykrates mocht treilen, dit hem niet. om den wil van zijnen gastvriend, eene oorzaak van diepe smart zou zijn! —

Waren de Egyptenaars tegen Ilophra opgestaan, omdat hij de Grieken veel te veel begunstigde, zij waagden liet niet zich tegen Amasis te verzetten. Zelfs veroorloofden zij hem, dat hij de oude vormen en gebruiken ter zijde stelde, als koning het hofceremonieel afschafte en naar hartelust met zijne vrienden dronk.

Het is waar, met groote slimheid wist Amasis, wanneer het er op aankwam. ook eerbied te betoonen voor de oude Egyptische zeden en gewoonten. Behalve twee Grieksche vrouwen nam hij er ook twee van Egyptisch bloed, waarvan ééne uit bet geslacht van Psammetichus. Den Apis vereerde hij zóózeer als ooit één der vroegere koningen den heiligen stier vereerd had. Hij versierde de stad Saïs met prachtige gebouwen. Ook in Memphis bouwde hij voor Isis een tempel en richtte hij vóór het heiligdom van Ptali een standbeeld op ter hoogte van 7a voet.

Amasis deed het Oud-Egvptische rijk nog eenmaal schitteren met denzelfden luister, dien het onder de vroegere koningen had bezeten. De welvaart des lands ontwikkelde zich aanmerkelijk, want de vrijgemaakte handel droeg zegenrijke vrucht. Kunsten en handwerken bloeiden; liet volk smaakte in ongestoorde rust al het genot, aan de welvaart verbonden, en vergoodde dezen koning niet minder dan de oude Pharao s. Amasis werd in weerwil van zijne onaanzienlijke geboorte en zijn niet altijd ingetogen levenswandel toch als een echt en waarachtig koning vereerd. Terwijl de Egyptenaars zich nog verblijdden in den luister, dien Amasis' regeering aan het land had teruggeschonken, werd de ondergang van het rijk reeds voorbereid. In het Oosten had een stoutmoedig veroveraar, de Perzische koning Cyrus, al de oude Aziatische rijken tot één rijk vereenigd. Al verder en verder strekten zich de veroveringstochten der Perzen uit; eindelijk bedreigden zij ook Egypte.

Cambyses. de zoon van Cvrus, rustte een sterk leger uit om den staat, der Pharaö's aan de macht der Perzen te onderwerpen. Amasis beleefde den oorlog met de Perzen en den ondergang van de heerschappij der Egyptische koningen niet: na eene vierenveertigjarige regeering stierf Inj in het jaar 526 v. C. Ilij liet het bewind na aan zijn zoon Psammetichus III, die gewoonlijk Psammenitus genaamd vvordt.