is toegevoegd aan je favorieten.

De geschiedenis der wereld, aan het volk verhaald

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zijne dochter Michal tol vrouw en bevorderde hij hem tol een lioogen rang in het leger.

Diezelfde oorkonden, waarin eene zekere voorliefde voor David niet te miskennen is, verhalen ons dat Saul zijne vervolgingen rusteloos voortgezet, en daardoor David gedwongen heett om zich door de vlucht te redden, ja. dat dit hem alleen gelukt is door de vriendschapstrouw van Jonathan, die hem met zijns vaders vijandige voornemens bekend maakte, en door de list zijner vrouw, die hem des nachts door het venster uitliet. Hij vond eene schuilplaats en de noodige verkwikking bij den priester Achimelecb, wien de aan David verleende ondersteuning eene vreeselijke uitbarsting van des konings woede op den hals haalde. Met 85 andere priesters werd hij door den Edomietischen knecht vermoord, dewijl 's vorsten lijfwacht weigerde zich aan de dienstknechten des Heeren te vergrijpen.

Nadat David voor goed Saul verlaten had, verzamelde hij allengs eene bende van 4 —<>00 man rondom zich. Tot hem kwamen allerlei mannen, die in nood en schuld zaten of wier ziel bitterlijk bedroefd was. en hij werd hun opperhoofd. Met hen leefde hij voortaan van zijn zwaard; de vermogende Itezilters van talrijke kudden werden door hem op schatting gesteld, dewijl liij op zijne rooftochten, die in de eerste plaats de vijanden van Israël golden, hun eigendom spaarde. Werd hem echter dat geld niet tijdig uitbetaald, dan overviel hij hen en deed hun zijn toorn op gevoelige wijze ondervinden.

4 Eens eischte hij deze schatting ook van een rijk grondbezitter, Nabal, die op \ hoogen toon de betaling weigerde. Nu sprak David tot zijne mannen: «Een ieder van u gorde zijn zwaard aan! Vergeefs heb ik alles beschermd wat deïe man in de woestijn bezit, zoodat niets van liet zijne gemist wordt; en nu vergeldt hij ons goed met kwaad.

Hi> was voornemens om het buis van Nabal te overvallen en hem met al zijne knechtén neer te houwen.

Tot Nabal's geluk had zijne schoone vrouw Abiga'il vernomen, dat haar echtgenoot geweigerd had de schatting te betalen. Om David s toorn te stillen, liet zij levensmiddelen van allerlei soort op een ezel laden, trok met hare knechten David . te gemoet. en bood hem die geschenken in de deemoedigste houding aan. Toen sprak David 1 Sam. X X \ : 34); «Voorzeker, zoowaarachtig als de Heer, de God van Israël leeft, die mij verhinderd heeft u kwaad te doen. zoo gij u niet gehaast hadt en mij tegemoet gekomen waart, zoo ware in Nabal's huis geen manlijk wezen overig gebleven tol aan het morgenlicht."

Om den wil van Abiga'il zag bij van den voorgenomen tocht af; zij keerde in vrede naar hare woning weder, en werd. nadat Nabal kort daarop gestorven was, davit!'s vrouw.

GedurendèTzrjn leven als hoofdman dier zwervende bende werd David door Saul onophoudelijk vervolgd. Volgens de overlevering zag David zich meer dan ééne gelegenheid aangeboden om Saul te dooden, doch wilde hij zich niet aan den gezalfde des Heeren vergrijpen. Zoo vond hij den koning eens slapend in eene grot, waarin ook David zich met zijne getrouwen verborgen had. Hij sneed een slip van Saul's kleed af, en antwoordde zijnen onderhoorigen. die hem aanspoorden om zich bij deze gelegenheid van zijn vijand te ontdoen: «Dat doe de Heer verre van mij zijn, dat ik mijne hand zou slaan aan mijn heer, den gezalfde des Heeren." Een andermaal sloop hij Saul's legerplaats binnen, en roofde des konings beker en werpspiets, ten bewijze dat hij Saul zeer goed had kunnen dooden.

In de gegeven omstandigheden is het zeer moeilijk ons eene volkomen juiste voorstelling van David's verhouding tot Saul te vormen. Hoogst waarschijnlijk werd David, — na de breuke tusschen het koningschap en het profetisme — door de ijverigste voorstanders van den Jahvehdienst ver boven Saul gesteld, misschien zelfs als diens toekomstige plaatsvervanger aangewezen, omdat zijne belangstelling in den godsdienst en vooral zijn eerbied voor hen,