Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

heele macht op de overige Klein-Aziatische volken te werpen. Nadat in hel Noorden de Bithyniërs en Paphlagoniérs, in het Zuiden de Cariërs onderworpen waren keerde Alyattes zijne wapenen opnieuw tegen de Grieksehe steden, tegen Smyrna, Colophon en Priëne. Het gelukte hem Smvrna te veroveren; om de inwoners van elke poging tot het herwinnen van hunne onafhankelijkheid te doen afzien, liet hij de muren der stad omverhalen- ook Lolophon werd opnieuw ingenomen. Doch hiertoe bepaalden zich dan ook de voordee en door s konings wapenen liehaald; het was hem onmogelijk andere Grieksehe steden aan zijne heerschappij te onderwerpen

Na eene lange zevenenvijftigjarige regeering had Alyattes zijne heerschappij door geheel klein-Azie tot aan den Halys uitgebreid; slechts de Grieksehe kuststeden en liet kleine grondgebied der Ciliciërs hadden hunne onafhankelijkheid weten te bewaren; in weerwil hiervan had hij zich toch den we- naaide zee ontsloten. Grootere verdiensten dan door het voeren van die krijgstochten heef! Alyattes zich verworven door de inwendige regeling van ziin ri?k De zware schattingen, welke de onderworpen volken moesten betalen, vereeni.gd ,ne' ,de opbrengst der goudmijnen en goudwasscherijen, deden den koning aanzienlijke inkomsten toevloeien; hierdoor was hij in staat om de soldij zijner legers te betalen, zonder te veel van de krachten zijner onderdanen te vergen. »Het gouden Sardes" was de naam, aan de hoofdstad begeven, waarheen onder Alyattes' regeering alle schatten van Klein-Azië samenstroomden. De Grieken zijn onuitputtelijk in het verhalen van de weelde die er in Sardes heerschte. van het prachtige paleis des konings. op eené steile rots aan den oever van den Pactolus gebouwd, van den kostbaren tempel, die van gouden versierselen schitterde.

Ook hel hof der Lydisehe koningen werd door de Grieken bewonderd niet alleen wegens zijn luister, maar ook wegens de eigenaardige gewoonten' welke daar in zwang waren. De rijk uitgedoste dienaren-stoet, de ontelbare menigte vrouwen, die zich in den harem bevonden, het aantal eunuchen dat tot haar dienst bestemd was, en de glans van het gouden huisraad gingen in liet oog dier geschiedschrijvers, die aan den glans van een Oostersch hof niet gewoon waren alle perken te buiten. Daarbij roemden zij den kunstzin der Lydisehe vorsten. Reeds koning Candaules bad een stuk van een Grieksch schilder met het gewicht der schilderij in goud betaald en Alyattes betoonde zich nog veel milder jegens alle Grieksehe kunstenaars. Schilders en beeldhouwers werden aan zijn hof geroepen; de meest beroemde mannen uit de (.neksche steden waren te Sardes zeer welkome gasten. Het Lydisehe volk zeil erkende de verdiensten van dezen koning niet minder dan de Grieken dit (leden. De grafplaats van Alyattes, die zich op eene rotsvlakte, een mijl ten noorden van Sardes bevond, werd door het volk vrijwillig opgericht. Zij bestond uit een heuvel van 230 voet hoogte, terwijl de omvang 3500 voet bedroeg. Herodotus heeft dezen grafheuvel en de vijf daarop geplaatste gedenkzuilen. die met opschriften voorzien waren, nog zelf in oogenschouw genomen. r het jaar 563 v. C. stierf Alyattes; hij werd opgevolgd door zijn zoon

sus, die door zijn vader zeiven tot troonopvolger was bestemd; terwijl een andere zoon Pantaleon, van de opvolging was uitgesloten. Vergeefs poogde deze, ondersteund door eenige aanhangers, in strijd met zijns vaders wil (Ie kroon te bemachtigen, Croesus onderdrukte den opstand, liet Pantaleon s aanhangers ter dood brengen en regeerde verder zonder eenigen teenstand te ondervinden. °

Hij was reeds vijf en dertig jaar oud, toen hij den troon beklom Als een man vol ernst en geestkracht had bij vastelijk besloten de staatkunde zijns vaders te volgen en m de eerste plaats de Grieksehe steden aan zijne heerschappij te onderwerpen. Hij besteedde zijne schatten aan de uitrusting van een sterk leger. °

Dreigend was het gevaar, dat de Grieksehe steden boven het hoofd hin";

Sluiten