Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van do grond met wit was uitgemonsterd; niemand buiten hem had het recht om deze stof te dragen. Een schitterend purperen mantel, met gouddraad doorstikt, een broek van purperstof, een gouden gordel en een met edelgesteenten bezet kromzwaard voltooiden zijne prachtige kleeding, welke bij de latere Perzische koningen zoozeer in kostbaarheid toenam, dat hare waarde ongeveer 26 millioen gulden van onze munt bedroeg.

In geheel zijne uiterlijke verschijning moest de koning van alle overige menschen onderscheiden en boven hen verheven zijn; daarom ging hij buiten het paleis nooit te voet. In hel paleis zelf werden op zijn weg tapijten uitgespreid, die door geen anderen voet mochten betreden worden. Op de wegen zag men hem zelden te paard; reed hij eene enkele maal te paard uit, dan werd het door de aanzienlijksten des lands als het uitnemendst voorrecht beschouwd, hem in het opstijgen behulpzaam te mogen zijn. Als hij in een wagen uitreed, werden de wegen met mirtentakken bestrooid, terwijl men van afstand tot afstand wierook brandde. Niemand mocht den koninklijken wagen naderen; de weg was met schildwachten afgezet om een ieder uit 'svorsten nabijheid te weren. Rij plechtige optochten reden de lijfwachten voor en achter den wagen en droegen de Magiërs het heilige vuur voor den koning uit. terwijl de aanzienlijkste hofbeambten den trein sloten.

Gewoonlijk gebruikte de koning zijne maaltijden alleen. Elke spijs, die hem voorgezet werd. moest eerst door den voorproever gekeurd worden, om te weten of zij ook vergiftigd was. Een bijzonder voorrecht heette het, tot dischgenoot des konings verheven te worden! Wij herinneren ons, dat de arts Democedes deze gunst genoot. Slechts bij bijzondere, zeldzaam voorkomende gelegenheden mochten overigens de dischgenooten met den koning eten of, juister gezegd, drinken. Zij aten dan op den vloer, terwijl de koning op een vergulden divan lag; bij eene enkele, bijzonder plechtige gelegenheid werd het hun vergund ook met hem aan tafel te zitten, gewoonlijk echter was hun een vertrek aangewezen, naast dat, waarin Darius aan tafel zat, zoodat zij door den koning gezien konden worden, maar zonder hem te zien.

Bij de gemeenschappelijke feestmalen hadden ook de bijwijven toegang lot 's konings tafel, om voor hem te spelen en te zingen, terwijl zijne gemalinnen dan met den vorst den maaltijd gebruikten. Deze vrouwen aan te zien was eene misdaad. De gasten moesten dus met neergeslagen oogen blijven zitten en werden bij het minste verzuim in dit opzicht streng gestraft.

Op des konings verjaardag werd er steeds een uiterst schitterend feestmaal aangericht, want deze dag werd als de hoogste feestdag des jaars beschouwd. De koning mocht zijne vrouwen dan geen enkel verzoek weigeren; zijnen dischgenooten en rijksgrooten maakte hij geschenken en jegens de inwoners van het landschap Perzië betoonde hij zich op dezen dag gewoonlijk zeer milddadig.

Welke ontzaglijke onkosten de schitterende hof houding des konings veroorzaakte, kunnen wij reeds daaruit opmaken, dat niet minder dan loOOO menschen dagelijks aan het hof gespijzigd werden.

Geene mindere zorg en kosten werden aan den harem des konings besteed. Uit de schoonste meisjes van het land koos de vorst zijne bijwijven, meer dan 300 in getal. Eer zij in den harem werden opgenomen, moesten zij zich een jaar lang daartoe voorbereiden, door zich met de kostbaarste specerijen en reukwateren te zalven; op de rij af genoten zij de eer op de koninklijke legerstede te rusten. De rechtmatige gemalinnen werden meestal uit de koninklijke familie gekozen; zeer dikwijls werden des konings zusters tot dezen rang verheven. Noch de bijwijven, noch de gemalinnen mochten zich in het openbaar vertoonen; zij werden door eunuchen bewaakt. Wanneer de koning eene reis deed of zijne hofhouding verplaatste, werd hij door den harem met den geheelen hofstoet en de lijfwacht vergezeld. Twaalf honderd kameelen waren er noodig om de koninklijke bagage te vervoeren.

Een onbeperkt alleenheerscher beeft gedweeë dienaars tot uitvoering van

Sluiten