Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De zoo even genoemde garnizoenen stonden onder het hevel der satrapen, de bevelhebbers der kasteelen daarentegen ontvingen hunne bevelen onmiddellijk van den koning. Om legen eiken onverhoedschen aanval beveiligd te zijn. was de koning door eene prachtig gekleede lijfwacht van 10.000 man omringd.

Het is een krachtig sprekend bewijs voor de deugdelijkheid van Darius' regeeringsbeginselen, dat hij voor zijn wijd uitgestrekt gebied geen grooter staand leger noodig had; vooral blijkt hieruit onwedersprekelijk. dat de onderworpen volken den druk van zijn bewind volstrekt niet te zwaar gevoelden. Inderdaad zien wij. dat Darius er op uit was hun het verlies hunner nationale vrijheid zoo dragelijk te maken als in zijn vermogen was.

Door doeltreffende inrichtingen bevorderde hij een levendig handelsverkeer; in de ontzaglijke, uil de meest verschillende deelen bestaande monarchie werd één gelijkvormig muntstelsel ingevoerd; nergens werd de handel door tollen belemmerd; van geene koopwaren werden in- of uitgaande rechten geheven; voortreffelijke land- en waterwegen maakten het vervoer gemakkelijk. Zoo werd zelfs het schoone plan van den grooten Ramses, om den Nijl door een kanaal met de Roode zee te verbinden, door Darius ten uitvoer gebracht.

De koninklijke politie zorgde, dat op de groote wegen eene volkomen veiligheid heerschte. dat de reizende kooplieden nergens de aanvallen van rooverbenden behoefden te duchten. In de karavanserais troffen zij op hun vaak langen weg gewenschte rustplaatsen aan.

De rijkdom des volk groeide ten gevolge van den bloeienden handel met ongelooflijke snelheid aan en met den rijkdom nam natuurlijk ook de weelde toe. die voornamelijk onder de aanzienlijke standen heerschte. Geen volk. zegt Herodotus, is zóó geneigd om vreemde zeden over te nemen als de Perzen; in navolging van des konings voorbeeld zochten zij de weelde, die aan het hof heerschte, ook in hun bijzonder leven in te voeren. De oude, nauw sluitende lederen kleeding werd spoedig ter zijde gelegd; slechts menschen van geringeren stand bleven daaraan trouw. De aanzienlijken gaven de voorkeur aan de Medische kleederdracht, den wijden en langen kaftan, die met purperstof geverfd en met bonte kleuren afgezet was. Zij versierden zich met gouden ketens, armbanden en oorringen: haren en baard werden zorgvuldig in lange lokken verdeeld, en — men zou het bijna niet gelooven — waar het haar uitgevallen was, werd het reeds toen door eene pruik vervangen. Ook blanketsel droeg tot verfraaiing van het aangezicb' bij.

Niet minder groot was de weelde, die in het huisraad ten toon gespreid werd. Kostbare tapijten, mollige kussens, en gouden voorwerpen, tot huiselijk gebruik bestemd, versierden de vertrekken, die in de paleizen der aanzienlijken door een zeer talrijken dienarenstoet bevolkt waren. Aan tafel werden de keurigste spijzen gebruikt en aan het genot van den wijn gaven de Perzen zich zoo onbeteugeld over, dal zij dikwijls dronken werden. Bij de feestmalen kende men geen ander doel des levens dan zooveel mogelijk te genieten; hel gevolg hiervan was, dat de beschonken gasten zich bij zulk eene gelegenheid ook aan uitspattingen van anderen aard overgaven. Zelfs in de legerplaats staakten de Perzen hunne weelderige leefwijze niet, en het wekt onze verwondering, dat ten tijde van Darius en zijne naaste opvolgers hun heldenmoed daaronder niet leed.

Hoe gaarne de mannen zich ook aan allerlei genot overgaven, toch bleef de oude kracht, in weerwil van pruik en blanketsel, hun bij; als koene ruiters leverden zij hiervan in den oorlog de bewijzen. Zij looiden zich tot den slag met hunne beste purperkleederen, met halsketens en armbanden, maar onder het purper droegen zij het blanke, uit metalen schubben samengestelde pantser; het kromzwaard, dat in een gouden schede aan hunne zijde hing en dat met een gouden gevest was versierd, zwaaiden zij met dezelfde juistheid en kracht als vroeger, toen het slechts een eenvoudig stuk metaal was. Ook van de korte werpspiets en van den boog bedienden zij zich met de meest mogelijke bedrevenheid.

Sluiten